KUMPULAN SOAL ILMU KALAM


01.     Theology  secara etimologi berarti…..
a.       Ilmu Kalam                                        c. Ilmu Alam                       e. Ilmu Pasti
b.      Ilmu KeTuhanan                              d. Ilmu Sosial

02.   Perkataan ‘Theo’ pada istilah theology berarti…..
a.       Ilmu                                                       c. Tuhan                               e. Dewa
b.      Kalam                                                    d. wahyu

03.   “Logos” pada istilah Theology  berarti…..
a.    Ilmu                                                       c. Tuhan                               e. Dewa
b.    Kalam                                                    d. wahyu

04.   Menurut Fergilius Ferm, theology merupakan pemikiran sistematis yang berhubungan dengan…..
a.       manusia                                               c. alam semesta                                e. Tuhan
b.      hewan                                                  d. tumbuhan

05.   Arti Tauhid ialah percaya tentang wujud…..
a.       manusia                                               c. alam semesta                                e. Tuhan
b.      hewan                                                  d. tumbuhan

06.   Pembahasan tentang Tuhan dan pertaliannya dengan manusia pada ilmu theology disandarkan pada …..
a.     Filsafat dan tasauf                           c. akal                                    e. Wahyu dan akal murni
b.    Wahyu                                                  d. Fiqh dan Ushul Fiqh

07.   Yang bukan nama lain dari theology islam adalah…..
a.       filsafat                                                  c. kalam                                e. aqo’id
b.      ushuluddin                                         d.tauhid

08.   Sebutan ilmu tauhid diambil dari tujuannya yang pokok yaitu…..
a.       Memuliakan manusia                     c. mengesakan Tuhan                    e. meneguhkan pendirian
b.      Memelihara alam                             d. Memperkuat akidah islam

09.   Sebab-sebab theology dinamakan juga ilmu kalam karena…..
a.    Penggunaan dalil-dalil akal pikiran dalam pembicaraan ulama-ulama kalam
b.    Penggunaan wahyu al-qur’an dalam menetapkan kebenaran
c.     Keahlain berdebat tentang wujud Tuhan
d.    Kecerdasan intelektual dalam menetapkan hukum
e.    Kecerdasan emosinal dan spiritual meyakini keTuhanan

10.   Sebutan ilmu kalam sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri untuk pertama kalinya dipakai pada masa…..
a.       Rasulullah, saw                                 c. umayah                           e. modern          
b.      Khilafah rasyidah                              d. abbasiyah
11.   Guna membedakan pembuktian-pembuktian kepercayaan agama dalam theology, dan logika dalam filsafat, maka istilah lain yang digunakan pada ilmu theology adalah…..
a.    Ilmu Tauhid                                         c. Ilmu Filsafat                   e. Ilmu Metafisika           
b.    Ilmu Kalam                                          d. Ilmu Mantiq

12.   Orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut…..
a.    Muslimun                                            c. Mantiqun                        e. Orator             
b.    Mu’minun                                           d. Mutakallimun

13.   Sebutan ilmu kalam sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, untuk pertama kalinya dipakai pada masa…..
a.    Ali Bin Abi Thalib                               c. Harun al-Rasyid            e. Al-Mutawakkil             
b.    Mu’awiyah bin Abi Sufyan           d. Al-Ma’mun

14.   Sebelum masa Abbasiyah, ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan kepercayaan disebut…..
a.    Tauhid                                                   c. al-Fiqhu                           e. al-Falsafah    
b.    Mantiq                                                 d. al-Aqoid

15.   Sumber utama theology Islam adalah…..
a.    Akal pikiran                                         c. Qiyash                              e. Qur’an dan Hadits      
b.    Ijma’                                                      d. Ijtihad ulama

16.   Theology Islam bukan merupakan ilmu keislaman murni karena…..
a.    Bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits     
b.    Menggunakan logika semata                     
c.    Campuran dari ilmu keislaman dan filsafat Yunani
d.    Dipelajari oleh semua golongan agama
e.    Tidak memiliki objek pembahasan

17.   Theology Islam bisa diebut “induk ilmu-ilmu agama”, karena…..
a.    Membuka peluang  munculnya  agama-agama baru
b.    Menghilangkan bermacam keraguan pada kepercayaan agama
c.    Sumber utama ilmu-ilmu lainnya
d.   Ilmu yang pertama kali muncul sebelum ilmu lainnya
e.   Objek pembahasannya tentang ketuhanan

18.   Persoalan yang pertama kali muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah…..
a.    Ketuhanan                                          c. Keimanan                       e. Imamah         
b.    Kerasulan                                            d. Keislaman

19.   Kriteria pemimpin kaum muslimin menurut Khawarij dan Mu’tazilah adalah…..
a.    Keturunan Quraisy                          c. Orang terbaik dan paling cakap                                             
b.    Ali r.a. dan ketrunannya                d. Keturunan Mu’awiyah              e. Pilihan Rasulullah

20.   Pendapat tentang “al-Aimmatu min Quraisy” adalah pendapat …..
a.    Rasulullah SAW                                 c. Khawarij dan Mu’tazilah                                          
b.    Ali r.a.                                                   d. Mu’awiyah bin Abi Sufyan      e. Syi’ah

21.   Persoalan yang timbul setelah terbunuhnya Utsman r.a. adalah …..
a.    Nepotisme dalam Islam                                           d. Imamah dan kepemimpinan                       
b.    Muncullnya berbagai aliran dalam Islam           e. Perebutan warisan Utsman r.a.  
c.    Pelaku dosa besar                                                     

22.   FIlsuf Islam yang pertama kali dikenal ialah …..
a.    Washil bin ‘Ata                                  d. Alkindi                            
b.    Ibnu Sina                                             e. Aristoteles  
c.    ‘Amr bin Ubaid                 
                 

23.   Ulama theology Islam yang muncul lebih awal dari filsuf Islam adalah …..
a.    Wasil bin ‘Ata                                     d. Aristoteles                    
b.    Ibnu Sina                                             e. Alkindi  
c.    ‘Amr bin Ubaid                                            

24.   Ilmuwan yang terkenal dengan ejekannya bahwa tehologi Islam hanyalah sebagai kutipan yang tandus dari filsafat Yunani adalah …..
a.    H. Ritter                                                d. E. Renan                        
b.    Haarbrucher                                       e. Alkindi  
c.    Goldziher            
                         
25.   Berikut ini adalah yang membedakan antara Theology Islam dengan Filsafat…..
a.    Theology berpijak pada akal pikiran
b.    Filsafat  berpijak pada wahyu                    
d.   Sama-sama berpijak pada akal dan wahyu
e.   Theology berpijak pada wahyu dan akal sedang filsafat berpijak pada akal semata
c.    Filsafat dipelajari oleh seluruh golongan, sementara teology hanya dipelajari oleh orang Islam saja

26.   Pendiri golongan Syi’ah ekstrim adalah …..
a.    Yahudi                   b. Nasrani            c. Masehi             d. Majusi             e. Zindiq                              

27.   Menurut Von Kremer, golongan Mu’tazilah timbul karena adanya orang-orang …..
a.    Yahudi                   b. Nasrani            c. Masehi             d. Majusi             e. Zindiq                              

28.   Berikut ini adalah pernyataan kemarahan Imam Syafi’I terhadap theology Islam, yaitu …..
a. “Seorang mu’min tidak boleh tunduk kepada akal pikiran, karena akal pikiran tidak diperlukan untuk kebenaran-kebenaran agama”
b.    “Larilah dari ilmu kalam, seperti engkau lari dari singa”                   
c.    “Ulama kalam adalah orang-orang zindiq”
d.   “Theology dan filsafat Aristoteles kedua-duanya membawa seseorang menjadi atheist”
e.    “Keputusanku terhadap orang-orang Theology Islam ialah mereka harus didera dengan cemeti serta merta dan diarak keliling desa dan tempat ramai”

29.   Yang tidak menjadi perbedaan pendapat dalam lapangan  Theology Islam berikut ini, kecuali:
a.   Keesaan Tuhan
b.   Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Tuhan                
c.    Pelaku dosa besar
d.   Rukun-rukun Islam
e.   Hukum-hukum Islam yang jelas

30.   Berikut ini adalah faktor-faktor perselisihan kaum muslimin pada masa lalu, keucali …..
a.    Fanatik kesukuan dan  ke-Araban             d. Ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Qur’an
b.    Penentuan arah kiblat                                   e. Pembagian wilayah kekuasaan
c.     Perebutan khilafat

31.   Empat aliran pokok yang dikelompokkan as-Syihristani menurut persoalan-persoalan kalam adalah….. :
a.   Mu’tazilah-Qadariyah-Syiah-Murji’ah
b.   Wahabiyah-Jabariyah-Khawarij-Syi’ah                    
c.    Asy’ariyah-Maturidiyah-Murji’ah-Mu’tazilah
d.   Qadariyah-Asy’ariyah-Chawarij-Syi’ah
e.   Maturidiyah-Syi’ah-Jabariyah-Mu’tazilah

32.   Dua aliran kalam yang digolongkan oleh Abu Zahrah sebagai golongan politik adalah …..
a.    Khawarij dan Syi’ah                                         d. Sunni dan Maturidiyah
b.    Jabariayah dan Qadariyah                            e. Murji’ah dan Mu’tazilah
c.     Wahabiyah dan Salafiyah


33.   Salah satu tokoh fiqh golongan Syi’ah adalah …..
a.    Zaid bin Ali Zainal Abidin                                d. Maliki
b.    Ja’far al-Siddiq                                                   e. Syafi’i
c.     Hanbali

34. Perhatikan nama-nama berikut:
         1. Wahabiah                              4. Mu’tazilah
         2. Khawarij                                                5. Murji’ah
         3. Asy’ariyah                             6. Qadariyah
         Aliran yang timbul dari perselisihan tentang pelaku dosa besar adalah
         a. 1-2-3                                                                        d. 1-3-6
         b. 3-4-5                                                                       e. 3-4-6
         c. 2-4-5

34.   Salah satu tokoh fiqh golongan Syi’ah adalah …..
a.    Zaid bin Ali Zainal Abidin                                d. Maliki
b.    Ja’far al-Siddiq                                                   e. Syafi’i
c.     Hanbali

35.   Latar belakang Abu Hasan al-Asy’ari meninggalkan aliran  Mu’tazilah karena …..
a.       Tidak senang dengan Washil bin Atha’
b.      Tidak puas dengan aqidah Theologi Mu’tazilah
c.       Ia melihat dalam mimpi bahwa Mu’tazilah dicap oleh Rasulullah SAW sebagai aliran sesat
d.      Mu’tazilah memaksakan kehendaknya melalui mihnah terhadap ulama-ualam salaf
e.      Al-Ma’mun memberikan keluleluasaan kepada Mu’tazilah dalam mengembangkan ajaran-ajarannya

36.   Aliran yang dikenal sebagai Ahl Sunnah wa al-Jama’ah  adalah …..
a.    Qadariah dan Jabariah                                    d. Salafiah dan Wahabiah
b.    Murji’ah dan Mu’tazilah                                e. Asy’ariyah dan maturidiah
c.     Khawarij dan Syi’ah

TENTANG KHAWARIJ

37.   Awalnya, Khawarij  adalah pengikut Ali bin Abi Thalib,  akhirnya meninggalkannya karena …..
a.    Bosan dengan Ali                                              d. Ali tidak mau diangkat sebagai khalifah
b.    Kecewa karena arbitrase                              e. Ali bersekongkol dengan Mu’awiyah
c.     Ingin mendirikan kelompok sendiri

38.   Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti …..
a.    Masuk                                                                   d. Kembali
b.    Keluar                                                                   e. Melimpah
c.     Pergi


39.   Kaum Khawarij menyebut mereka sebagai Syurah yang berarti …..
a.    Menjual                                                               d. Surat
b.    Membeli                                                              e. Cepat
c.     Memiliki

40.   Di samping dikenal dengan nama Syurah Kaum Khawarij juga deikenal dengan nama Haruriah yang berarti …..
a.    Bebas dan merdeka                                        d. Sebuah desa kecil di Kota Kufah
b.    Tidak memiliki tanggungan                          e. Sebuah bukit kecil di Kota Kufah
c.     Nama seorang pembesar Khawarij

41.   Pemimpin Khawarij pertama ketika mereka memisahkan diri dari barisan Ali adalah …..
a.    Urwah bin Hudair                                             d. Abu Hasan al-Maturidi
b.    Washil bin Atha’                                               e. Ghilan al-Dimasiqi
c.     Abdullah bin Wahb al-Rasyidi


42.   Seorang Khawarij yang tercatat sebagai pembunuh Ali adalah …..
a.    Nafi’ bin al-Azraq                                              d. Zaid bin Asfar
b.    Abdullah bin Basir                                            e. Abdul Rahman Ibn Muljam
c.     Mustraid bin Sa’ad

43.   Dalam lapangan ketatanegaraan Khawarij memiliki paham yang lebih bersifat …...
a.    Otokrasi                                                               d. Presidendis
b.    Monarchi                                                             e. Parlementer
c.     Demokrasi

44.   Salah satu cirri khas kaum Khawarij adalah …...
a.    Keras hati dan berani                                      d. Penyayang dan pemaaf
b.    Tergantung kepada pemimpin                   e. Suka menolong
c.     Penyabar dan pemberani

45.   Golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan …...
a.    Al-Najdat                                                             d. Al-Muhakkimah
b.    Al-Ibadiah                                                           e. Al-Zarikoh
c.     Al-Sufriah

46.   Berikut ini adalah kriteria seorang Khalifah menurut Khawarij, kecuali …...
a.    Sanggup                                                               d. Harus keturunan Arab
b.    Adil dan bijaksana                                            e. Islam
c.     Jujur dan bertanggung jawab

47.   Salah satu sekte  Khawarij yang daerah kekuasaannya meliputi perbatasan Irak dan Iran adalah …...
a.    Al-Najdat                                                             d. Al-Muhakkimah
b.    Al-Ibadiah                                                           e. Al-Zariqah
c.     Al-Sufriah

48.   Sub sekte Khawarij yang didirikan oleh Nafi’ Ibn Azraq  adalah …...
a.    Al-Najdat                                                             d. Al-Muhakkimah
b.    Al-Ibadiah                                                           e. Al-Zariqah
c.     Al-Sufriah

49.   Al-Zariqah merupakan salah satu sub sekte Khawarij yang dikenal lebih radikal dari Al-Muhakkimah karena  …...
a.    Mengkafirkan setiap orang berbuat dosa besar
b.    Mengkafirkan orang yang berbuat zinah
c.    Memakai term Musyrik untuk orang yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya
d.    Membuka wilayah kekuasaannya kepada masyarakat umum
e.     Membebaskan setiap tawanan

50.   Menurut Ibn Hazm, kaum al-Zariqah kerap mengadakan isti’rad, yang artinya …...
a.    Bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang
b.    Pertemuan besar antara kelompok al-Zariqah
c.    Pembunuhan masal bagi orang yang tidak masuk dalam kelompoknya
d.    Ujian kesetiaan kepada sesame anggota al-Zariqah
e.    Keinginan untuk menguasai kekhalifaan dalam Islam

51.   Gelar kekhalifaan yang melekat kepada pemimpin al-Zariqah disebut …...
a.    Imam                                                                                     d. Khalifah
b.    Amirul Mu’minin                                                              e. Tengku
c.     Syaikhul Kabir

52.   Pendiri sekte Al-Najdat  adalah …...
a.    Nafi’ bin al-Azraq                                                              d. Abd al-Karim Ibn ‘Ajrad
b.    Abdullah bin Wahab al-Rasyidi                                   e. Najdah Ibn ‘Amir al-Hanafi
c.     Abdullah bin Nasir
53.   Latar belakang sekte al-Najdat keluar dari sekte al-Zariqah karena meraka tidak setuju dengan paham al-Zariqah tentang …...
a.  Term musyrik yang kerap dilontarkan oleh al-Zariqah kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka
b.    Perbuatan zinah adalah dosa besar
c.     Khalifah Ali dan Mu’awiyah adalah kafir
d.   Boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sepaham dengan al-Zariqah
e.    Orang yang berbuat dosa besar tidak akan ditempatkan di neraka dan akan masuk surga

54.   Salah satu paham yang dilontarkan Najdah adalah …...
a.  Orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal di neraka adalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka
b. Dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dikerjakan terus menerus dan yang mengerjakannya sendiri menjadi musyrik
c.     Pelaku dosa kecil harus diampuni dan pelaku dosa besar harus dibunuh
d.   Tidak ada perbedaan antara pelaku dosa kecil maupun pelaku dosa besar
e.    Tidak ada surga bagi pelaku dosa besar

55.   Perhatikan keterangan berikut:
1. Diwajibkan bagi setiap muslim mengetahui Allah dan Rasulnya
2. Orang Islam harus melakukan ijtihad
3. Haram membunuh orang Islam yang percaya kepada Allah dan Rasulnya
4. Orang Islam yang mengerjakan sesuatu yang haram dan tidak tahu bahwa itu haram, ia dapat dimaafkan
5. Al-Najdat adalah orang Islam yang sebenarnya
6. Tidak menerima kekhalifaan Islam kecuali dari turunan Arab

Yang termasuk pendapat Najdah pada keterangan di atas adalah…..

a.    1 -  2 dan 3                                                                           d. 3 -  4 dan 5
b.    2 – 3 dan 5                                                                           e. 4 – 5 dan 6
c.     1 – 3 dan 4

56.   Paham taqiah yang pertama kali dipopulerkan oleh golongan al-Najdat memiliki arti …...
a.    Berterus terang tentang status keyakinan seseorang agar terhindar dari fitnah
b.    Merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang
c.     Sewaktu-waktu dapat bersumpah palsu demi keamanan diri seseorang
d.    Pernyataan kesetiaan diri terhadap golongan yang dibelanya
e.    Membaca al-Fatihah secara sirri pada saat melaksanakan shalat

57.   Pandangan politik Najdah tentang kepemimpinan adalah …...
a.    Imam perlu jika maslahat menghendakinya
b.    Imam tidak perlu meskipun maslahat menghendakinya
c.     Tidak ada imam dalam islam yang ada adalah khalifah
d.    Imam harus dibatasi masa jabatannya
e.    Imam hanya berlaku untuk ibadah sholat

58.   Sekte al-Jaridah merupakan sub sekte Khawarij didirikan oleh …...
a.    Nafi’ bin al-Azraq                                                              d. Abd al-Karim Ibn ‘Ajrad
b.    Abdullah bin Wahab al-Rasyidi                                   e. Najdah Ibn ‘Amir al-Hanafi
c.     Abdullah bin Nasir

59.   Sekte al-Jaridah dianggap sebagai sekte yang lunak. Salah satu pahamnya adalah…...
a.    Pelaku dosa besar tidaklah kafir maupun musyrik
b.    Pelaku dosa besar tidak mesti dibunuh tetapi dimaafkan
c.     Berhijrah bukanlah suatu kewajiban tetapi hanya merupakan kebajikan
d.    Yang boleh dijadikan harta rampasan perang adalah harta orang kafir
e.    Kaum all-Jaridah adalah orang Islam yang sebenarnya
60.   Salah satu paham puritanisme al-Jaridah adalah mereka tidak mengakui Surat Yusuf sebagai bahagian dari al-Qur’an karena…...
a.    Surat Yusuf menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Yusuf
b.    Surat Yusuf mengandung cerita cinta yang tidak mungkin ada dalam sebuah kitab suci
c.     Berisi pertikaian antara Yusuf dan Zulaikha
d.    Menceritakan tentang ketampanan nabi Yusuf
e.    Nabi Yusuf tidak berpihak kepada al-Jaridah

61.   Al-Jaridah terpecah-pecah menjadi golongan-golongan kecil di antaranya al-Maimuniah dan al-Hamziah yang menganut paham  …...
a.    Mu’tazilah                                                           d. Asy’ariah
b.    Jabariah                                                               e. Murji’ah
c.     Qadariah

62.   Di samping al-Maimuniah dan al-Hamziah terdapat dua sub sekte lainnya yaitu al-Syu’aibiah dan al-Hazimiah yang menganut paham  …...
a.    Mu’tazilah                                                           d. Asy’ariah
b.    Jabariah                                                               e. Murji’ah
c.     Qadariah

63.   Pendiri sekte al-Surfiah adalah  …...
a.    Mustraid bin Asfar                                           d. Abd al-Karim Ibn ‘Ajrad
b.    Abu Fudail                                                           e. Ziad Ibn al-Asfar
c.     Abdul Malik Ibn Marwan

64.   Berikut ini adalah pandangan sekte al-Surfiah, kecuali…...
a.    Orang Surfiah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir
b.    Tidak semua orang berbuat dosa besar adalah musyrik
c.     Mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh
d.   Golongan Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah dar al harb yang wajib diperangi
e.    Tidak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar

65.   Menurut sekte al-Surfiah, Kufr terbagi dua yaitu…...
a.    Kufr Islam dan kufr iman
b.    Kufr bil inkar al-ni’mah dan bil inkar al-Rububiah
c.     Kufr al-Jasadi wa kufr al-Ruhi
d.    Kufr al-Nazhariah wal fi’liyah
e.    Kufr bi al-Lisan wal Fikriah

66.   Yang membedakan antara konsep taqiah al-Najdat dengan taqiah al-Surfiah adalah…...
a.    Taqiah al-Surfiah hanya boleh diucapkan oleh orang dewasa
b.    Taqiah al-Surfiah boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam perbuatan
c.     Taqiah al-Surfiah hanya dalam bentuk perbuatan saja
d.    Taqiah al-Surfiah boleh dalam bentuk perkataan dan perbuatan
e.    Tidak ada taqiah bagi seorang muslim

67.   Sebagai salah satu sekte Khawarij, al-Ibadiah merupakan sekte yang paling moderat yang didirikan oleh  …...
a.    Mustraid bin Asfar                                                           d. Abd al-Karim Ibn ‘Ajrad
b.    Abdullah Ibn Ibad                                                            e. Ziad Ibn al-Asfar
c.     Abdul Malik Ibn Marwan

68.   Antara Khawarij dan Syi’ah keduanya sama-sama menentang kekuasaan Dinasti Umayyah tetapi dengan motif yang berbeda. Pernyataan yang benar tentang kedua motif itu adalah…...
a.  Khawarij menentang dinasti ini karena mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya
b.    Syi’ah menentang dinasti ini karena mereka telah menyeleweng dari ajaran Islam
c.     Khawarij menentang dinasti ini karena telah menyeleweng dari ajaran Islam sementara Syia’ah menentangnya karena  telah merebut kekuasaan dari Ali dan keturunannya
d.    Menurut Khawarij dinasti ini telah merobah sistem demokrasi ke sistem monarchi
e.    Menurut Syi’ah dinasti ini telah memindahkan ibukota Islam dari Madinah ke Damaskus

69.   Golongan al-Ibadiah merupakan sekte yang masih ada hingga sekarang diabanding beberapa sekte Khawarij lainnya yang tinggal sejarahnya saja. Konsentrasi sekte ini terdapat di …...
a.    Zanzibar/Afrika Utara dan Arabia Selatan              d. Irak dan Iran
b.    Malabar dan India Selatan                                            e. Indonesia dan Malaysia
c.     Mesir dan Arabia Utara

70.   Istilah Khawarij dilandaskan pada salah satu surat Al-Qur’an yaitu  Surat…..
a.    al-Nisa ayat 100                                                                 d. al-Baqarah ayat 17
b.    al-Hujurat ayat 31                                                            e. Ali Imran ayat 23
c.     al-Taubah ayat 3

71.   Aliran Khawarij dapat diidentifikasi melalui ajaran yang dikandungnya. Salah satunya  adalah…...
a.    Pelaku dosa besar bukanlah kafir dan bukan pula mu’min
b.    Semua dosa besar dapat diampuni Allah SWT   
c.     Ali dan Mu’awiyah adalah pemimpin tertinggi aliran Khawarij
d.    Iman memiliki konsekuensi dengan amal manusia
e.    Siapa pun berhak menjadi pemimpin asalkan ia baik dan mampu memimpin

72.   Alasan kuat kelompok Khawarij menolak arbitrase anatar Ali dan Mu’awiyah adalah...
a.    Siapa yang tidak berhukum atas apa yang diturunkan Allah SWT maka mereka tergolong kafir
b.    Hukum Allah berlaku atas siapa saja yang hidup di dunia ini
c.     Hukum Allah hanya berlaku atas golongan tertentu
d.  Siapa yang melaksanakan hokum yang dibuat oleh manusia maka mereka tergolong orang-orang kafir
e.    Laksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah tanpa pandang bulu

73.   Dua aliran kalam yang digolongkan oleh Abu Zahrah sebagai golongan politik adalah…..
a.    Khawarij dan Syi’ah                                                         d. Sunni dan Maturidiyah
b.    Jabariayah dan Qadariyah                                            e. Murji’ah dan Mu’tazilah
c.     Wahabiyah dan Salafiyah

74.   Golongan Khawarij hidup di dua dinasti yang berbeda yaitu dinasti…..
a.    Thalun dan Seljuk                                                             d. Umayyah dan Abbasiyah
b.    Idrisiah dan Buwaihi                                                        e. Fatimiyah dan Idrisiah
c.     Ming dan Hirohito

75.   Dua orang Khalifah yang dianggap Khawarij sebagai khalifah yang sah dan dapat diterima adalah…..
a.    Abu Bakar dan Umar                                                       d. Umar dan Utsman
b.    Abu Bakar dan Ali                                                             e. Ali dan Mu’awiyah
c.     Utsman dan Ali


TENTANG MURJI’AH

76.   Salah satu faktor kemunculan Murji’ah sebagai aliran kalam adalah…...
a.    Menambah kekayaan aliran-aliran kalam dalam Islam
b.    Menambah persoalan dan perdebatan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya
c.     Memiliki pendapat yang dianggap paling benar
d.    Merebut kekuasaan dari aliran Khawarij
e.    Tidak mau terlibat dalam masalah kafir mengkafirkan


77.   Jika aliran Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, maka   Murji’ah berpendapat bahwa orang berdosa besar  hukumnya adalah…...
a.    Mukmin sepanjang ia mengucap dua kalimat syahadat
b.    Musyrik dan berada di neraka
c.     Fasik
d.    Munafiq
e.    Berada di antara dua tempat yaitu surge dan neraka

78.   Kata arja’a dipakai oleh Ibn ‘Asakir dalam ulasannya tentang asal-usul Murji’ah yang artinya…...
a.    Mendahului                                                        d. Melibatkan
b.    Menunda                                                            e. Menggantung
c.     Mempercepat

79.   Disamping kata arja’a yang dipakai oleh Ibn ‘Asakir dalam ulasannya tentang asal-usul Murji’ah, kata arja’a  juga memiliki arti…...
a.    Mendahului                                                        d. Mengakhirkan sesuatu
b.    Menunda                                                            e. Melampiaskan diri
c.     Memberi pengharapan

80.   Bagi golongan Murji’ah yang menentukan dan paling penting bagi seseorang  adalah…..
a.    Perkataannya                                                    d. Iman dan perbuatan
b.    Perbuatannya                                                   e. Islamnya
c.     Imannya

81.   Yang dimaksud dengan “memberi harapan” bagi orang berbuat dosa besar  adalah…..
a.    Tidak berbuat dosa lagi                                  d. Terhindar dari dosa-dosa besar
b.    Peluang menambah dosa                             e. Mendapat rahmat dari Allah dan masuk surga
c.     Harapan bisa hidup kekal

82.   Pada umumnya kaum Murji’ah dapat dibagi ke dalam dua golongan besar yaitu adalah…..
a.    Timur dan Barat                                                d. Kanan dan kri
b.    Moderat dan ekstrim                                     e. Samarkand dan Bukhoro
c.     Modern dan tradisional

83.   Yang termasuk tokoh-tokoh Murji’ah moderat di bawah ini adalah…...
a.    Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Talib, Abu Hanifah dan Abu Yusuf
b.  Jahm Ibn Shafwan, Ghilan al-Dimasiqi, Hammad bin Abi Sulaiman al-Kufi dan Salim al-Afthas
c.     Washil bin atha’, Abu Hudzail al-Allaf, An-Nazm dan Al-Juba’i
d.    Ahmad Ibn Hanbal, Taqiyuddin Abi al-Abbas dan Ahmad bin Abd Halim
e.    Abu Dzar al-Ghafiri, Miqad bin al-Aswad dan Ammar bin Yasir

84.   Yang termasuk tokoh-tokoh Murji’ah ekstrim di bawah ini adalah…...
a.    Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Talib, Abu Hanifah dan Abu Yusuf
b.  Jahm Ibn Shafwan, Ghilan al-Dimasiqi, Hammad bin Abi Sulaiman al-Kufi dan Salim al-Afthas
c.     Washil bin atha’, Abu Hudzail al-Allaf, An-Nazm dan Al-Juba’i
d.    Ahmad Ibn Hanbal, Taqiyuddin Abi al-Abbas dan Ahmad bin Abd Halim
e.    Abu Dzar al-Ghafiri, Miqad bin al-Aswad dan Ammar bin Yasir

85.   Definisi iman menurut  Murji’ah moderat adalah…...
a.   Iman adalah pengakuan dengan lisan saja
b.  Iman adalah pelaksanaan dengan perbuatan
c.   Iman ialah pengakuan tetang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya dan iman tidak mempunyai sifat berkurang atau bertambah
d.   Iman ialah taqriru bil qalbi
e.   Berbuat baik seakan-akan Tuhan melihat perbuatan kita

86.   Menurut golongan al-Jahimiah pengikut (Jahm Ibn Safwan), orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena…...
a.   Iman tidak ada kaitannya dengan kafir
b.  Iman tida ada kaitannya dengan perbuatan
c.  Iman dan kufr tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bahagian lain dari tubuh manusia
d.   Iman adalah amal perbuatan merupakan integral
e.   Manusia yang tidak beriman tidak berarti dalam hidupnya

87.   Pendapat  golongan al-Yunisiah dan al-Ubaidiah tentang pelaku maksiat adalah…...
a.  Melakukan maksiat sah-sah saja
b.  Melakukan maksiat akan merusak islam seseorang
c.  Melakukan maksiat akan merusak hubungan seseorang dengan Tuhannya
d.  Melakukan maksiat hukumannya harus dibunuh
e. Melakukan maksiat tidak akan merusak iman seseorang dan tidak akan merugikan yang bersangkutan
               
TENTANG QADARIAH DAN JABARIAH

88.   Qadariah berasal dari kata qudrah, artinya…...
a.    Kekuasaan mutlaq bagi manusia
b.    Kekuatan manusia untuk menentukan nasibnya
c.     Kehendak untuk memenuhi hajat hidupnya
d.    Kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
e.    Manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kehendak Tuhan

89.   Dalam istilah Inggrisnya faham Qadariah ini dikenal dengan istilah.....
a.    Free will and free sex
b.    Free will and free man
c.     Free will and free act
d.    Fatalism atau predestination
e.    Faithfull

90.   Salah satu pendapat aliran Qadariah adalah…...
a.    Manusia mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya
b. Manuasia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya
c.    Manusia dapat menentukan kehidupannya di dunia
d.   Manusia tidak dapat menentukan kehidupan di dunia
e.   Manusia dapat menentukan kehidupan di dunia dan di akhirat

91.   Berikut ini pendapat aliran Jabariah yang bertentangan dengan aliran Qadariah adalah…...
a.    Manusia mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya
b. Manuasia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya
c.    Manusia dapat menentukan kehidupannya di dunia
d.   Manusia tidak dapat menentukan kehidupan di dunia
e.   Manusia dapat menentukan kehidupan di dunia dan di akhirat

92.   Aliran Jabariah berasal dari kata  jabara, yang mengandung arti…..
a.       Memberi                                                             d. Memaksa
b.      Menerima                                                           e. Bebas
c.       Mengaharp

93.   Dalam istilah Inggrisnya faham Jabariah ini dikenal dengan istilah.....
a.    Free will and free sex
b.    Free will and free man
c.     Free will and free act
d.    Fatalism atau predestination
e.    Faithfull
94.   Paham Qadariah untuk pertama kali dipopulerkan oleh.....
a.    Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi
b.    Ma’bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimasyqi
c.     Abu Mansur al-Maturidi dan Al-Baqilani
d.    Al-Baqilani dan Aljuwaini
e.    Al-Ja’ad Ibn Dirham dan Jahm Ibn Safwan

95.   Paham Qadariah berkembang pada masa.....
a.    Rasulullah SAW.                                                d. Dinasti Abbasiah
b.    Khalifah al-Rasyidini                                        e. Dinasti Fatimiah
c.     Dinasti Umayah

96.   Disamping sebagai penganjur faham Qadariah, Ghailan juga merupakan pemuka aliran.....
a.    Murji’ah
b.    ASyi’ariah
c.     Mu’tazilah
d.    Jabariah
e.    Syi’ah

97.   Dalam sejarah Teologi Islam, faham Jabariah buat pertama kalinya ditonjolkan oleh.....
a.    Murji’ah
b.    Ma’bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimasyqi
c.     Abu Mansur al-Maturidi dan Al-Baqilani
d.    Al-Baqilani dan Aljuwaini
e.    Al-Ja’ad Ibn Dirham dan Jahm Ibn Safwan

98.   Faham Jabariah yang dibawa oleh Jahm Ibn Safwan lawan ekstrim dari faham yang dianjurkan oleh Ma’bad dan Ghailan. Berikut ini paham Jahm, kecuali…..  
a.       Manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa dan tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa
b.      Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan
c.       Manusia dalam perbuatan-perbuatannya dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan dan pilihan baginya
d.      Segala perbuatan manusia tidak meupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri
e.      Ketika manusia melakukan perbuatan jahat maka itulah hasil ikhtiarnya sendiri

99.   Faham Jabariah Moderat dipolopori oleh.....
a.    Jahm Ibn Safwan
b.    Al-Ja’ad Ibn Dirham
c.     Al-Husain Ibn Muhammad al-Najjar
d.    Ghailan al-Dimasyqi
e.    Abdullah Ibn Ibad

100.        Tentang perbuatan-perbuatan manusia, faham Jabariah moderat berpendapat bahwa…..  
a. Manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa dan tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa
b. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bahagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu
c. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan dan pilihan baginya
d.  Segala perbuatan manusia tidak meupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri
e.   Ketika manusia melakukan perbuatan jahat maka itulah hasil ikhtiarnya sendiri
101.       Menurut faham Jabariah moderat, tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Efek yang dimaksud adalah…..  
a. al-Iradath al- Qawiyah                                  d. Al-Kasb atau acquistion
b. al-Af’alu al-Khamsah                                     e. Asa dan harapan
c.  Usaha dan do’a

102.         وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر  
Katakanlah: “Kebenaran datang dari Tuhanmu, siapa yang mau, percayalah ia, siapa yang mau janganlah ia percaya”. Surat al-Kahf (29) di atas merupakan dalil yang digunakan oleh aliran…..
a.  Mu’tazilah                                                        d. Jabariah
b.  Asyi’ariyah                                                       e. Murji’ah
c.  Qadariah

103.         والله خلقكم وما تغملون
“Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Surat AlSaffat (96( di atas merupakan dalil yang digunakan oleh aliran…..
a.  Mu’tazilah                                                        d. Jabariah
b.  Asyi’ariyah                                                       e. Murji’ah
c.  Qadariah

104.     اعملو ما شؤتم انه بما تغملون بصير
“Buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Ia melihat apa yang kamu perbuat”. Surat Fushilat (40) di atas merupakan dalil yang digunakan oleh aliran…..
a.  Mu’tazilah                                                        d. Jabariah
b.  Asyi’ariyah                                                       e. Murji’ah
c.  Qadariah

105.         ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما با نفسهم
“Tuhan tidak merobah apa yang ada pada suatu bangsa, sehingga mereka merobah apa yang ada pada diri mereka”. Surat al-Ra’d (11) di atas merupakan dalil yang digunakan oleh aliran…..
a. Qadariah                                                            d. Jabariah
b.  Asyi’ariyah                                                       e. Murji’ah
c.  Mu’tazilah

106.         وما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من فبل ان نبراها
“Tidak ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu, kecuali telah (ditentukan) di dalam buku sebelum kami wujudkan”. Surat al-Hadidi (22) di atas merupakan dalil yang digunakan oleh aliran…..
a.  Mu’tazilah                                                        d. Murji’ah
b.  Asyi’ariyah                                                       e. Jabariah
c.  Qadariah

107.         وما تشاءون  الا ان يشاء الله
“Tidak kamu menghendaki, kecauli Allah menghendaki”. Surat al-Insan (30) di atas merupakan dalil yang digunakan oleh aliran…..
a.  Mu’tazilah                                                        d. Murji’ah
b.  Jabariah                                                             e. Asy’ariah
c.  Qadariah

TENTANG MU’TAZILAH

108.       Perhatikan keterangan berikut ini:  
1. Disebut Mu’tazilah karena Wasil bin ‘Atha dan ‘Amr bin ‘Ubaid menjauhkan diri (I’tazala) dari pengajian Hasan Basri di Masjid Basrah, kemudian membentuk pengajiannya sendiri

2. Disebut Mu’tazilah karena mereka menjauhkan (menyalahi) semua pendapat yang telah ada tentang orang yang melakukan dosa besar. Golongan Murji’ah mengatakan bahwa pembuat dosa besar masih termasuk orang mu’min. Menurut Khawarij al-Zariqah, ia menjadi Kafir. Sedang menurut Hasan Basri ia menjadi orang munafir. Datanglah Wasil bin ‘Atha untuk mengatakan bahwa pembuat dosa besar bukan mu’min bukan pula menjadi kafir, melainkan menjadi fasik.
3. Disebut Mu’tazilah karena pendapat mereka yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar berarti menjauhkan diri dari golongan orang-orang mu’min dan juga golongan orang-orang kafir
4.  Disebut Mu’tazilah karena Wasil bin ‘Atha menagguhkan persoalan pelaku dosa besar
5. Disebut Mu’tazilah karena aliran ini memiliki pandangan tentang Manzilah bainal Manzilatain
6. Disebut Mu’tazilah karena memiliki lima prinsip yang saling berhubungan satu sama lain

Asal-usul sebutan Mu’tazilah adalah:
a. 6  - 2   - 1                                                             d. 4 – 3 - 2
b. 5 -  4  - 3                                                              e. 2 – 4 - 6
c. 1 -   2  - 3             

109.       Aliran Mu’tazilah lahir pada abad…..Hijriah  
a. Pertama                                                             d. Keempat
b. Kedua                                                                 e. Kelima
c.  Ketiga

110.       Sebutan Mu’tazilah sebanarnya tidak disukai oleh oleh golongan mereka sendiri. Mereka lebih suka disebut…..  
a. Ahlul Bid’ah                                                       d. Ahlul adli wat tauhid
b. Ahlul Manzilatain                                            e. Ahlul Bait
c.  Ahlul Haqqi

111.       Sebutan lain bagi Mu’tazilah sebagaimana yang diberikan oleh golongan Ahlusunnah sebagai ejekan adalah…..  
a. Mu’atillah                                                          d. Mukarromah
b. Muthma’innah                                                                e. Munfaridan
c.  Marhamah

112.       Orang yang pertama membina aliran Mu’tazilah  adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Juba’i
b. Al-Allaf                                                                                e. Bisyr bin al-Mu’tamir
c.  Al-nazam

113.       Perhatikan nama-nama berikut…..  
1. Wasil bin ‘Atha                                                 4. Bisyr bin al-Mu’tamir
2. Al-Allaf                                                                                5. Al-Khayyat
3.  Al-nazam                                                           6. Al-Qadhi Abdul Jabar

Tokoh-tokoh Mu’tazilah aliran Basrah adalah…..
a. 2  - 4 -  6                                                              d. 4 – 3 - 2
b. 1 - 3  -  5                                                              e. 1 – 2 - 3
c. 1 -   2 - 3              

114.       Perhatikan nama-nama berikut…..  
1. Wasil bin ‘Atha                                                 4. Bisyr bin al-Mu’tamir
2. Al-Allaf                                                                                5. Al-Khayyat
3.  Al-nazam                                                           6. Al-Qadhi Abdul Jabar

Tokoh-tokoh Mu’tazilah aliran Bagdad adalah…..
a. 2  - 4 -  6                                                              d. 4 – 5 - 6
b. 1 - 3  -  5                                                              e. 1 – 2 - 3
c. 1 -   2 - 3              


115.       Tokoh Mu’tazilah yang meletakkan metode keraguan (method of doubt) dan empirika (percobaan-percobaan) yang menjadi dasar kebangunan baru (renaissance) di Eropa adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Juba’i
b. Al-Allaf                                                                                e. Bisyr al-Mu’tamir
c.  Al-nazzham                                                     

116.       Tokoh Mu’tazilah yang meletakkan lima prinsip dasar ajaran Mu’tazilah adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Juba’i
b. Al-Allaf                                                                                e. Bisyr al-Mu’tamir
c.  Al-nazzham                                                     

117.       Tokoh Mu’tazilah yang rumahnya terletak di kampung penjual makanan binatang adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Juba’i
b. Al-Allaf                                                                                e. Bisyr al-Mu’tamir
c.  Al-nazzham                                                     

118.       Tokoh Mu’tazilah yang pertama-tama mengemukakan soal “Tawallud” (reproduction) yang boleh jadi dimaksudkan utnuk mencari batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya  adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Juba’i
b. Al-Allaf                                                                                e. Bisyr al-Mu’tamir
c.  Al-nazzham                                                     

119.       Tokoh Mu’tazilah yang merupakan guru Imam Asy’ari (Tokoh utama aliran Ahlussunnah)  adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Juba’i
b. Al-Allaf                                                                                e. Bisyr al-Mu’tamir
c.  Al-nazzham                                                     

120.       Tokoh Mu’tazilah yang memiliki kualifikasi diberbagai ilmu pengetahuan dan mengarang tafsir terkenal “Al-Kasyaf” adalah…..  
a. Wasil bin ‘Atha                                                 d. Al-Chayyat
b. Al-Allaf                                                                                e. Al-Qadhi Abdul Jabbar
c.  Az-Zamaihsyari                                              

121.       Untuk menjaga kemurnian tauhid atau Ke Maha Esa-an Tuhan, aliran Mu’tazilah tidak mengakui adanya…..  
a. Tuhan                                                                                  d. Sifat-sifat makhluq
b. Makhluq                                                                            e. Hari kebangkitan
c.  Sifat-sifat Tuhan                                            

122.       Golongan Mu’tazilah menolak sifat-sifat Tuhan karena…..
a. Sifat-sifat Tuhan tidak ada
b. Al-Qur’an tidak menyebut tentang sifat Tuhan
c.  Akan menghilangkan zat Tuhan
d.  Mengikut filasafat Yunani
e.   Sifat-sifat Tuhan menyatu dengan zat-Nya (qadim)

123.       Tentang akal, golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa…..
a. Akal manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui Tuhan
b. Akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan dan dapat membedakan perbuatan baik dan buruk tanpa bimbingan wahyu
c.  Akal memiliki tingkatan rendah dibanding wahyu  
d.  Akal adalah anugrah Tuhan terbesar kepada manusia
e.   Akal adalah pembeda antara manusia dan makhluq Tuhan lainnya124.        Wahyu bagi golongan Mu’tazilah berfungsi sebagai…..
a.   Penerang menuju jalan kebenaran
b. Memberi penjelasan tentang perincian hukuman dan balasan yang akan diterima manusia
c. Perisai diri  nabi SAW dalam menjalankan misinya sebagai seorang rasul
d.  Sumber utama dalam menetapkan hukum
e.  Kalam Allah yang ditujukan kepada seluruh manusia melalui rasul-Nya

125.       Menurut Mu’tazilah, Tuhan memberi janji dan ancaman bagi manusia sebagai  konsekuensi dari prinsip…..
a.  Al-Tauhid                                                                          d. Al-Manzilah bainal manzilataini            
b. Al-‘Adl                                                                                 e. Amar ma’ruf nahi munkar
c. Al-wa’du wal wa’id

126.       Istilah al-salah wa al-aslah yang dipakai Mu’tazilah berarti…..
a.  Tuhan wajib mewujudkan yang baik bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia
b. Tuhan tidak wajib mewujudkan yang baik bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia
c.   Tuhan membekali manusia dengan akal pikiran yang lurus
d.  Amar ma’ruf nahi munkar
e.  Keadilan Tuhan

127.       Mengenai mu’zizat, al-Nazzam berpendapat…..
a.  Keselurahan isi al-Qur’an adalah mu’zizat Allah
b.  Keseluruhan isi al-Qur’an bukanlah mu’zizat Allah
c.   Al-Qur’an adalah mu’zizat nabi Muhammad SAW
d. Al-Qur’an dalam gaya bahasa tidak merupakan mu’zizat yang merupakan mu’zizat hanya dalam isi
e. Isi al-Qur’an tidak merupakan mu’zizat, yang mu’zizat hanyalah gaya bahasanya

128.       Mengenai al-Qur’an yang dalam istilah teologi disebut Kalam Allah, menurut Mu’tazilah adalah…..
a.  Kalamullah
b.  Qadim atau kekal
c.   Bukan qadim atau baharu
d.  Lebih tinggi dari akal
e.  Mu’zizat Nabi Muhammad SAW

129.       Menurut Mu’tazilah, Tuhan akan betul-betul Esa hanya kalau Tuhan merupakan satu zat unik, yang tidak ada yang menyerupainya. Oleh karenanya mereka menolak faham…..
a.  Free will and free act                                   d. Taqiyah
b.  Fatalism                                                             e. Antropomorphisme
c.   Trinitas

130.       Tentang melihat Tuhan,  Mu’tazilah berpendapat bahwa…..
a.  Tuhan memperlihatkan dirinya
b.  Tuhan tidak memperlihatkan dirinya
c.   Tuhan tidak dapat dilihat daengan mata kepala
d.  Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala
e.  Tuhan kuasa menciptakan penglihatan manusia

131.       Kaum Mu’tazilah membagi sifat  Tuhan kepada dua golongan yaitu……
a.  Al-Rahman dan al-Rahim                                            d. Fi’liyah
b.  Al-Sami’ al-Basyir                                                           e. Zatiah dan Fi’liyah
c.   Zatiah

132.       Sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan disebut sifat……
a.  Al-Rahman dan al-Rahim                                            d. Fi’liyah
b.  Al-Sami’ al-Basyir                                                           e. Zatiah dan Fi’liyah
c.   Zatiah
133.       Sifat-sifat yang merupakan perbuatan-perbuatan Tuhan disebut sifat……
a.  Al-Rahman dan al-Rahim                                            d. Fi’liyah
b.  Al-Sami’ al-Basyir                                                           e. Zatiah dan Fi’liyah
c.   Zatiah

134.       Yang dimaksud dengan lutf dalam ajaran Mu’tazilah adalah…..
a.  Semua hal yang akan membawa manusia kepada keta’atan dan menjauhkan manusia dari kemaksiatan
b.  Seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah membawa risalahnya
c.   Semua hal yang akan mengantarkan manusia kepada jalan kebenaran
d.  Kemampuan manusia untuk mengekspresikan Ke-Maha Baikan Tuhan
e.  Balasan Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat

135.       Aliran Mu’tazilah termasuk salah satu aliran yang tidak disukai karena…..
a.  Ajaran-ajaran mereka yang meletakkan rasio di atas segala-galanya
b.  Memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajarannya dipermulaan abad 9 M.
c.   Menafikan sifat-sifat Tuhan
d.  Memakai term al-Manzilah bainal Manzilatain
e.  Mencampuradukan antara pemikiran Islam dengan filsafat Yunani

136.       Perintah dan larangan kepada orang lain dalam aliran Mu’tazilah  dilakukan dengan cara…..
a.  Seruan dan jika perlu dengan kekerasan
b.  Kekerasan
c.   Da’wah bi al-Lisan
d.  Dakwah bi al-Hal
e.  Kekerasan dan jika perlu dengan pembunuhan

137.       Sementara perintah dan larangan kepada orang lain dalam aliran Khawarij  dilakukan dengan cara…..
a.  Seruan dan jika perlu dengan kekerasan
b.  Kekerasan
c.   Da’wah bi al-Lisan
d.  Dakwah bi al-Hal
e.  Kekerasan dan jika perlu dengan pembunuhan

138.       Faham Mu’tazilah tentang kemerdekaan manusia dalam kemauan dan perbuatan bermiripan dengan paham aliran…..
a.  Murji’ah                                                            d. Jabariah
b.  Asy’ariah                                                           e. Qadariah
c.   Salafiah

139.       Pengaruh Mu’tazilah mencapai puncaknya, kecuali di zaman…..
a.  Al-Mutawakkil                                                                d. Al-Mahdi
b.  Al-Wasiq                                                           e. Harun al-Rasyid
c.   Al-Mu’tasim

140.       Bagi al-Ma’mun, orang yang mempunyai faham syirk tak dapat dipakai untuk menempati posisi penting dalam…..
a.  Agama                                                                d. Golongan Mu’tazilah
b.  Kabinet                                                              e. Pandangan Allah
c.   Pemerintahan

TENTANG AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH

141.       Term ( istilah) Ahlu Sunnah wal Jama’ah timbul sebagai reaksi terhadap faham-faham…..
a.  Syi’ah                                                                  d. Mu’tazilah
b.  Salafiah                                                              e. Qadariah
c.   Murji’ah

142.       Pendiri aliran Asy’ariah adalah…..
a.  Abu Musa al-Asy’ari                                                     d. Jahm Ibn Safwan
b.  Abu Hasan al-Asy’ari                                                    e. Ghailan al-Dimasiqi
c.   Al-Juba’i

143.       Pada waktu kecil, Asy’ari belajar kepada…..
a.  Abu Musa al-Asy’ari                                                     d. Jahm Ibn Safwan
b.  Abu Hasan al-Asy’ari                                                    e. Ghailan al-Dimasiqi
c.   Al-Juba’i

144.       Asy’ari meninggalkan Mu’tazilah selain karena merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran tersebut, juga karena…..
a.  Perbedaan pendapat dengan gurunya
b.  Merasa benar terhadap aliran baru yang dikembangkannya
c.   Didorong oleh pendukungnya untuk berpisah dengan Mu’tazilah
d.  Kecewa karena tidak menjadi pemimpin Mu’tazilah
e.  Ia melihat perpecahan dikalangan muslimin yang bisa melemahkan mereka

145.       Beberpa factor yagn menguntungkan bagi Imam Asy’ari sehingga ia dapat mengalahkan Mu’tazilah antara lain, kecuali …..
a. Kaum muslimin pada waktu itu sudah bosan menghadapi dan mendengarkan pertentangan sekitar persoalan Qur’an
b. Pimpinan Mu’tazilah tidak dapat memberikan argumentasi yang jelas pada saat perdebatan dengan Asy’ari
c.  Imam Asy’ari terkenal seorang yang ulung dalam perdebatan dan terkenal sebagai orang saleh dan taqwa, sehingga bisa menarik minat orang banyak
d.  Imam Asy’ari mempunyai pengikut-pengikut yang kuat dan selalu menyebarkan ajaran-ajarannya, serta memberinya alasan
e.  Sejak masa al-Mutawakkil pemerintahan (khalifah-khalifah) telah meninggalkan aliran Mu’tazilah

146.       Berbeda dengan Mu’tazilah, Asy’ariah mengakui sifat-sifat Tuhan, bahwa sifat-safat itu…..
a.  Tidak sesuai dengan zat Tuhan
b.  Menyerupai sifat-sifat mahluk-Nya
c.  Tidak Menyerupai sifat-sifat makluk-Nya
d.  Tidak memiliki art apa-apa
e.  Bersifat qadim dan melekat pada Tuhan

147.       Tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, Asy’ari berada di tengah-tengah antara Mu’tazilah dan Jabariah. Menurut Asy’ariah…..
a.  Manusia mengerjakan perbuatannya
b.  Manusia tidak berkuasa mengadakan/menciptakan perbuatannya
c.  Tuhanlah yang menciptakan segala perbuatan manusia
d.  Manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh (kasb) sesuatu perbuatan
e. Manusia  tidak berkuasa menciptakan sesuatu dan juga tidak berkuasa untuk memperoleh (kasb) sesuatu perbuatan

148.       Tentang  pesoalan  melihat Tuhan pada hari kiamat, Asy’ari berada di tengah-tengah antara Mu’tazilah dan golongan Musyabbihah. Jika Mu’tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala, sementara Musyabbahah memandang bahwa Tuhan dapat dilihat dengan cara tertentu dan pada arah tertentu pula, maka  Asy’ariah berpendapat bahwa…..
a.  Tuhan tidak dapat dilihat dengan cara tertentu dan pada arah tertentu
b.  Tuhan dapat dilihat dengan cara tertentu dan tidak pada arah tertentu
c. Tuhan tidak dapat dilihat dengan cara tertentu, tetapi dapat dilihat pada arah tertentu
d.  Tuhan dapat dilihat, tetapi tidak dengan cara tertentu dan tidak pula pada arah tertentu
e.  Tuhan memperlihatkan dirinya seperti pada saat dialog dengan Nabi Musa

149.       Tentang Dosa besar, golongan Asy’ariah berpendapat…..
a.  Orang mukmin yang melakukan dosa besar  selagi ia masih mengesakan Tuhan maka ia tergolong fasik, terserah kepada Tuhan, apakah langsung diampuninya dan masuk surge ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya
b. Orang berbuat dosa besar kedudukannya menjadi kafir dan masug neraka sesuai kekafirannya
c.  Orang yang berbuat dosa besar kedudukannya menjadi musyrik dan masuk neraka
d.  Orang yang berbuat dosa besar kedudukannya menjadi fasik dan berada di antara dua tempat antara surge dan neraka
e. Orang berbuat dosa besar selagi ia masih beriman maka ia akan mendapat rahmat dan ampunan dari Tuhan

150.       Berikut ini adalah tokoh-tokoh Asy’ariah, kecuali…..
a.  Al-Baqillani, Ibnu Fauraq dan Ibnu Ishak al-Isfarani
b.  Abdul Kahir al-Bagdadi, Imam al-Harmain al-Juwaini dan Abdul Mudzaffar al-Isfarani
c.  Al-Ghazali, Ibnu Tumarat dan As-Syihristani
d.  Ar-Razi, al-Iji dan As-Sanusi
e.  Ghailan al-Dimasiqi, Jahm Ibn Safwan dan al-Allaf

151.       Pengertian Ahli Sunnah menurut Ahmad Amin adalah…..
a.  Tidak menerima hadits-hadits shahih tanpa memilih dan tanpa interpretasi
b.  Menerima hadits-hadits sahih dengan memilih dan menginterpretasikannya
c.  Menerima hadits-hadits shahih tanpa memilih dan interpretasi
d.  Menerima hadit-hadits shahih saja
e.  Menerima semua hadits-hadits tanpa memilih dan interpretasi

152.       Pengertian Al-Jama’ah menurut Sadr al-Syari’ah adalah…..
a.  Jumlah besar dan khalayak ramai
b.  Kumpulan massa besar
c.  Golongan terbesar dan terbanyak
d.  Banyak anggota banyak pengaruh
e.  Jumlah anggotanya melebihi jumlah minoritas

153.       Abu Hasan al-Asy’ari keluar dari golongan Mu’tazilah sekitar tahun…..
a.  100 H                                                   d. 400 H
b.  200 H                                                  e. 500 H
c.   300 H

154.       Yang dimaksud dengan Ahlu Sunnah wal Jama’ah merujuk kepada…..
a.  Qadariah dan Jabariah                                                 d. Asy’ariah dan Maturidiah
b.  Murji’ah dan Mu’tazilah                                             e. Salafiah dan Wahabiah
c.   Syi’ah dan Khawarij

155.       Aliran Asy’ari berkembang pada saat aliran Mu’tazilah mulai memudar karena…..
a.  Keputusan al-Ma’mun yang menjadikan Mu’tazilah sebagai mazhab negara
b.  Keputusan al-Mutawakkil yang membatalkan Mu’tazilah sebagai mazhab negara
c.  Tidak lagi memiliki pengikut yang meilitan
d.  Hancurnya Baghdad sebagai pusat pemerintahan Muslim
e.  Masuknya pengaruh filsafat Yunani ke dunia Islam

156.       Menganai faham anthropomorphisme al-Asy’ari  berpendapat…..
a.  Tuhan tidak mempunyai muka, tangan, mata tetapi tidak ditentukan bagaimana (bila kaifa) dan tidak mempunyai bentuk dan batasan (wa la yuhad)
b. Tuhan mempunyai muka, tangan, mata tetapi tidak ditentukan bagaimana (bila kaifa) dan tidak mempunyai bentuk dan batasan (wa la yuhad)
c.  Tuhan mempunyai muka, tangan dan mata 
d.  Tuhan tidak mempunyai muka, tangan dan mata
e.  Menolak faham anthropomorphisme


157.       Sebagai pengikut terpenting dan terbesar dari al-Asy’ari, imam al-Ghazali berpendapat tentang al-salah wa al-ashlah manusia sebagai berikut…..
a. Tuhan berkewajiban menjaga kemaslahatan manusia
b. Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan manusia
c.  Tuhan tidak dapat didefiniskan 
d.  Tuhan berkuasa atas segala-galanya
e.  Tuhan bersama manusia menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri

158.       Setelah dijatuhkan oleh al-Mutawakkil di tahun 848 M,  kaum Mu’tazilah mendapat kesempatan untuk naik ekmbali dizaman dinasti…..
a.  Umayah                                                             d. Buwaihi
b.  Abbasiah                                                           e. Seljuk
c.   Fatimiyah

159.       Untuk menentang aliran Ahlu Sunnah, Mu’tazilah berteman dengan aliran…..
a.  Khawarij                                                            d. Qadariah
b. Syi’ah                                                                  e. Murji’ah
c.  Jabariah

160.       Dinasti Buwaihi digulingkan oleh Tughril dari dinasti…..
a.  Umaiah                                                              d. Buwaihi
b.  Abbasiah                                                           e. Seljuk
c.  Fatimiah

161.       Abu Mansur al-Maturidi lahir pada pertengahan kedua dari abad 9 M. di daerah…..
a.  Iran                                                                      d. Bukhara
b.  Irak                                                                      e. Madinah
c.  Samarkand

162.       Sebagai pengikut teologi Abu Hanifah, pandangan keagamaan Abu Mansur al-Maturidi banyak menggunakan…..
a.  Logika                                                                 d. Tasauf
b.  Wahyu                                                               e. Ijtihad
c.  Filsafat

163.       Tentang sifat-sifat Tuhan, Al-Maturidi memiliki kesamaan pandang dengan Asy’ari bahwa…..
a. Tuhan mempunyai sifat-sifat
b. Tuhan tidak mempunyai  sifat-sifat
c.  Sifat-sifat Tuhan sama dengan sifat-sifat mansuia 
d.  Tuhan berkuasa dengan sifatnya
e.  Sifat Tuhan menyatu dengan zatnya

164.       Tentang pengetahuan Tuhan, Al-Maturidi berpendapat bahwa…..
a. Tuhan mengetahui dengan sifatnya
b. Tuhan mengetahui dengan zat-Nya
c.  Tuhan mengetahui dengan pengetahuan-Nya
d.  Tuhan mengetahui dengan sifat, zat dan pengetahuan-Nya
e.  Tuhan bukan mengetahui dengan sifat, zat dan pengetahuan-Nya

165.       Meskipun anatar Asy’ari dan Maturidi  memiliki banyak kesamaan dalam pandangan teologinya, keduanya pun berbeda terutama dalam hal …..
a.  Sifat-sifat Tuhan                                                             d. Perbuatan-perbuatan manusia
b.  Sifat-sifat manusia                                                        e. Melihat Tuhan
c.  Perbuatan-perbuatan Tuhan

166.       Dalam hal perbuatan-perbuatan manusia, al- Maturidi  sependapat dengan golongan …..
a.  Qadariah                                                           d. Murji’ah
b.  Jabariah                                                             e. Asi’ariah
c.  Mu’tazilah
167.       Mengenai soal dasa besar, al-Maturidi sefaham dengan al-Asy’ari, yaitu…..
a. Orang berdosa besar adalah kafir
b. Orang berdosa besar adalah msuyrik dan masuk neraka selamanya
c.  Orang berdosa besar bukanlah kafir dan bukan pula mukmin melainkan fasik
d.  Orang berdosa besar kedudukannya di antara mukmin dan kafir
e.  Orang berdosa besar masih tetap mukmin dan soal dosa besarnya akan ditentukan Tuhan kelak di akhirat

168.       Dalam soal  al-wa’du wa al-wa’id dan faham anthrophormisme, al- Maturidi  sependapat dengan golongan …..
a.  Qadariah                                                           d. Murji’ah
b.  Jabariah                                                             e. Asi’ariah
c.  Mu’tazilah

169.       Faham anthrophormisme  al- Maturidi  yang sependapat dengan golongan Mu’tazilah adalah bahwa tangan, wajah, dan lain sebagainya harus diberi  arti…..
a.  Mazazi/kiasan                                                 d. Lebih
b.  Apa adanya                                                      e. Sfiat-sifat Tuhan
c.  Kesempurnaan

170.       Salah seorang pengikut penting dari al-Maturidi adalah…..
a.  Al-Ghazali                                                         d. Al-Ghaznawi
b.  Muhammad al-Bazdawi                              e. Ibnu Tumart
c.  Alp Arselan

171.       Aliran Maturidiah terpecah menjadi dua golongan yaitu…..
a.  Moderat dan ekstrim                                   d. Tradisional dan modern
b.  Timur dan Barat                                             e. Samarkand dan Bukhara
c.  Kiri dan Kanan

172.       Pengikut-pengikut al-Maturidi sendiri tergolong dalam aliran Maturidiyah…..
a.  Samarkand                                                       d. Ekstirm
b.  Bukhara                                                             e. Tradisonal
c.  Moderat

173.       Adapun pengikut-pengikut al-Bazdawi tergolong dalam aliran Maturidiyah…..
a.  Samarkand                                                       d. Ekstirm
b.  Bukhara                                                             e. Tradisonal
c.  Moderat

174.       Golongan Maturidiah Samarkand mempunyai faham-faham yang lebih dekat dengan golongan …..
a.  Qadariah                                                           d. Murji’ah
b.  Jabariah                                                             e. Asi’ariah
c.  Mu’tazilah

175.       Adapun Maturidiah Bukhara  mempunyai faham-faham yang lebih dekat dengan golongan..
a.  Qadariah                                                           d. Murji’ah
b.  Jabariah                                                             e. Asi’ariah
c.  Mu’tazilah

176.       Aliran Maturidiah adalah teologi yang banyak dianut oleh umat Islam yang memakai mazhab…..
a.  Hambali                                                             d. Syafi’i
b.  Maliki                                                                 e. Ja’fariah
c.   Hanafi

177.       Diantara kitab masyhur karya Imam al-Ghazali adalah…..
a.  Tahzib al-Tahzib dan Tahzibul Akhlaq    d. Ta’limul Muta’allim dan Tariqah al-Tadris
b.  Al-Ibanah dan Mawalatul Islamiyyin      e. Ihya ‘Ulumuddin dan Tahafatul Falasifah
c.   Mazhab al-Zarrah ‘indal Muslimin


178.       Kebalikan dari ‘Ahlus Sunnah’  adalah…..
a.  Ahlul Bid’ah                                                      d. Ahlu al-Tajdid
b.  Ahlul Bait                                                          e. Ahlu al-Nar
c.   Ahlur Ra’yi

179.       Metode istihinbat hukum dengan jalan berusaha dengan akal pikirannya untuk menemukan hokum peristiwa yang dihadapinya dengan jalan qiyas atau istihsan adalah ..
a. Ahlul Bid’ah                                                       d. Ahlut Tajdid
b. Ahlul Bait                                                           e. Ahlun Nar
c.  Ahlur Ra’yi

180.       Munculnya aliran Ahlusunnah selain membendung pemahaman Mu’tazilah juga memiliki tujuan…..
a.   Mengembalikan kejayaan umat Islam
b.  Agar kaum muslimin dalam memahami aqidah-aqidahnya kembali ke masa sahabat dan tabiin
c. Agar kaum muslimin dapat memberikan argumentasi yang paling benar dan berlandaskan sunnah-sunnah Nabi
d.  Agar kaum muslimin dapat menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai tuntunan Nabi
e.  Agar terhindar dari siksa neraka karena mempercayai aqidah yang salah

181.       Pada abad ke-7 Hijriah aliran Asy’ariah mendapat tantangan dari Ibnu Taimiah dengan seruannya agar dalam memahami aqidah-aqidah Islam umat Islam harus…..
a.   Menggunakan logika semata
b.  Menggunakan logika dan wahyu semata-mata
c.   Kembali kepada filsafat Yunani
d.  Menggunakan ijtihad
e.  Kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits semata-mata

182.       Dalam bidang fiqh, Maturidi mengikuti Imam…..
a.  Hanbali                                                               d. Syafi’i
b.  Hanafi                                                                                e. Ja’fari
c.   Maliki

TENTANG AHLU ALIRAN SALAF

183.       Aliran Salaf terdiri dari orang-orang Hanabilah yang muncul pada abad...Hijriah
a.  1                                                                           d. 4
b.  2                                                                           e. 5
c.   3

184.       Aliran Salaf mempertalikan dirinya dengan Imam…..
a.  Hanbali                                                               d. Syafi’i
b.  Hanafi                                                                                e. Ja’fari
c.   Maliki

185.       Aliran Salaf dikenal juga dengan orang-orang...
a.  Hanabilah                                                          d. Syafi’iah
b.  Hanafiah                                                           e. Ja’fariah
c.   Malikiah

186.       Pada abad ke-7 Hijriah, aliran Salaf mendapat kekuatan baru dengan munculnya...
a.  Wasil bin ‘Atha                                                d. Ibnu Taimiah
b.   Asy’ari                                                               e. Abdul Wahab
c.   Maturidi


187.       Pada abad ke-12 Hijriah, aliran Salaf dihidupkan kembali oleh...
a.  Wasil bin ‘Atha                                                d. Ibnu Taimiah
b.   Asy’ari                                                               e. Abdul Wahab
c.   Maturidi

188.       Tokoh Salaf yang mendapat julukan Muhis Sunnah adalah....
a.  Wasil bin ‘Atha                                                d. Ibnu Taimiah
b.   Asy’ari                                                               e. Abdul Wahab
c.   Maturidi

189.       Ibnu Taimiah harus mengakhiri hidupnya di dalam penjara, terutama karena pendapatnya tentang….
a.   Pelaku dosa besar menjadi kafir karena dosa-dosanya
b.  Dosa kecil jika dikerjakan terus menerus maka pelakunya menjadi musyrik
c.   Ziarah ke kubur nabi dan orang-orang soleh tidak wajib dan tidak dibenarkan agama
d.  Seseorang boleh melakukan taqiah dalam perkataan dan perbuatan demi menjaga keselamatan dirinya
e.  Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban demi menjaga kemaslahatan manusia

190.       Aliran Salaf memiliki metode tersendiri dalam memahami aqidah yaitu ….
a.   Hanya percaya kepada dalil-dalil rasio yang terpilih
b.  Hanya percaya kepada dalil-dalil yang ditunjukkan Al-Qur’an
c.   Hanya percaya kepada dalil-dalil aqli dan wahyu secara seimbang
d.  Hanya percaya kepada dalil-dalil filsafat Yunani yang sudah disaring
e.  Hanya percaya kepada metode-metode ijtihadi hasil kajian sempurna

191.       Pendapat aliran Salaf tentang akal pikiran bahwa akal pikiran ….
a.   Mempunyai kekuasaan untuk mena’wilkan atau menafsirkan Al-Qur’an
b.  Tidak mempunyai kekuatan untuk mena’wilkan atau menafsirkan Al-Qur’an
c.   Mempunyai kekuatan untuk membimbing manusia kepada Tuhannya
d.  Tidak mempunyai kekuatan untuk membimbing manusia kepada Tuhannya
e.  Memiliki kekuatan di atas wahyu Al-Qur’an

192.       Menurut aliran Salaf, persoalan sifat-sifat Tuhan, perbuatan manusia, kemakhlukan Al-Qur’an atau bukan, dan ayat-ayat Tasybih Tuhan dengan manusia kesemuanya bisa digolongkan menjadi satu persoalan saja yaitu ….
a.   Ketauhidan                                                     d. Sosial
b.  Aqidah                                                               e. Alam akhirat
c.   Kemanusiaan

193.       Aliran Salaf tidak pernah mengkafirkan lawan-lawannya melainkan hanya memandang mereka ….
a.   Musyrik                                                            d. Tergelincir
b.  Munafiq                                                            e. Tidak mendapat hidayah
c.   Sesat

194.       Dalam memahami ayat-ayat tasybih, Tuhan memiliki Tangan, Muka, dan lain-lain, aliran Salaf memegang arti letterlegnya (apa adanya) dengan pengertian bahwa sifat-sifat tersebut ….
a.   Sama dengan sifat-sifat makhluq                           d. Tidak diartikan sama sekali
b.  Tidak sama dengan sifat-sifat makhluq                                e. Harus dita’wilkan
c.   Ada dan tidak bisa dibayangkan

195.       Yang bukan aqidah aliran Salaf berikut ini adalah ….
a.   Larangan mengangkat manusia, hidup atau mati, sebagai perantara kepada Tuhan
b. Larangan memberikan nazar kepada kuburan atau penghuni kuburan atau penjaga kuburan
c.   Larangan berziarah ke kubur-kubur orang saleh dan nabi-nabi
d.  Larangan meninta pertolongan (istighatsah) kepada selain Allah
e.  Larangan melaksanakan syari’at-syari’at agama sesuai dengan nash Al-Qur’an

TENTANG ALIRAN WAHABIAH

196.       Pendiri aliran Wahabiah adalah....
a.  Wasil bin ‘Atha                                                d. Ibnu Taimiah
b.   Asy’ari                                                               e. Muhammad bin Abdil Wahab
c.   Abu Hasan al-Maturidi

197.       Nama lain yang dipakai oleh golongan Wahabiah sendiri adalah....
a.  Muwallidin                                                       d. Muwahhibin
b.  Muwahhidin                                                    e. Muqallidin
c.   Mujassimin

198.       Aqidah-aqidah Wahabiah dapat disimpulkan dalam dua bagian, yaitu....
a.  Al-Aqhlaq wa al-Syari’ah                             d. Aqidah wa al-Syari’ah
b.  Fiqh wa Ushul al-Fiqh                                  e. Aqidah wa al-Bid’ah
c.   Aqidan wa al-Mujtama’

199.       Hukuman bagi orang yang menyembah selain Tuhan menurut Wahabiah adalah....
a.  Dipenjara                                                          d. Diluruskan
b.  Diasingkan                                                        e. Dimaafkan
c.   Dibunuh

200.       Menurut Wahabiah orang yang mencari ampunan Tuhan dengan mengunjungi kuburan orang-orang saleh termasuk golongan....
a.  Musyrikin                                                          d. Sholihin
b.  Munafiqin                                                        e. Shodiqin
c.   Kafirin

201.       Memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan kepada AL-Qur’an dan Sunnah menurut Wahabiah termasuk....
a.  Musyrik                                                             d. Sholih
b.  Munafik                                                            e. Shodiq
c.   Kafir

202.       Mengingkari ‘qadar’ dalam semua perbuatan dan penafsiran Qur’an dengan jalan ta’wil termasuk....
a.  Musyrik                                                             d. Sholih
b.  Munafiq                                                            e. Shodiq
c.   Kafir

203.       Dalam hal ijtihad, golongan Wahabiah berpendapat ….
a.  Pintu ijtihad sudah tertutup semenjak wafatnya Nabi
b. Pintu ijtihad terbuka dan oleh siapa pun juga  asal sudah memenuhi syarat-syaratnya
c.   Ijtihad boleh dilakukan oleh siapa pun juga sesuai dengan zamannya
d. Ijtihad boleh dilakukan pada persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan ibadah
e.  Ijtihad boleh dilakukan oleh siapa pun juga sesuai dengan kepentingan yang mendesak

204.       Penganjur dan pembawa aliran Wahabiah di India adalah....
a.  Usman Danfuju                                              d. Imam as-Sanusi
b.  Syekh M. Abduh                                            e. Sayid Ahmad
c.   Haji Miskin, dkk

205.       Penganjur dan pembawa aliran Wahabiah di Aljazair  adalah....
a.  Usman Danfuju                                              d. Imam as-Sanusi
b.  Syekh M. Abduh                                            e. Sayid Ahmad
c.   Haji Miskin, dkk206.       Penganjur dan pembawa aliran Wahabiah di Sudan  adalah....
a.  Usman Danfuju                                              d. Imam as-Sanusi
b.  Syekh M. Abduh                                            e. Sayid Ahmad
c.   Haji Miskin, dkk

207.       Penganjur dan pembawa aliran Wahabiah di Mesir  adalah....
a.  Usman Danfuju                                              d. Imam as-Sanusi
b.  Syekh M. Abduh                                            e. Sayid Ahmad
c.   Haji Miskin, dkk

208.       Penganjur dan pembawa aliran Wahabiah di Indonesia  adalah....
a.  Usman Danfuju                                              d. Imam as-Sanusi
b.  Syekh M. Abduh                                            e. Sayid Ahmad
c.   Haji Miskin, dkk

TENTANG PEMBAHARU DI DUNIA MUSLIM

209.       Hubungan antara Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh adalah hubungan antara guru dan murid. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam pembaharuan, tetapi memiliki perbedaan dalam metode pencapaiannya. Adapun metode pencapaian tujuan pembaharuan menurut Jamaluddin dilakuan dengan cara ….
a.  Revolusi
b. Evolusi mengikuti arus masyarakat
c.  Peningkatan kualitas keimanan secara drastis
d. Pembenahan mental masyarakat secara bernagsur-angsur
e. Pembenahan fisik dan kehidupan social masyarakat

210.       Adapun metode pembaharuan menurut Muhammad Abduh ditempuh dengan cara ….
a.  Revolusi
b. Evolusi mengikuti arus masyarakat
c.  Peningkatan kualitas keimanan secara drastis
d. Pembenahan mental masyarakat secara bernagsur-angsur
e. Pembenahan fisik dan kehidupan social masyarakat

211.       Pada tahun 1899 M. Abduh memangku jabatan keagamaan tertinggi di Mesir, yaitu....
a.  Mufti                                                                  d. Imam
b.  Jaksa                                                                   e. Rektor Azhar
c.   Hakim

212.       Di antara karya menumental M. Abduh adalah....
a.  Bidayatul Mujtahid                                       d. Al-Manar
b.  Tahafatul Falasifah                                        e. Urwatul Wutsqa
c.   Risalah al-Tauhid

213.       Di antara pemikiran politik M. Abduh adalah ….
a.  Perlu adanya revolusi
b. Kekuasaan suatu pemerintahan / kepala Negara harus dibatasi
c.  Negara harus dikembalikan ke system monarchi
d. Unuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pemimpin harus bebas KKN
e. Lemahnya tali persaudaraan umat Islam

214.       Berikut ini pemikiran ijtihad M. Abduh adalah ….
a.  Untuk mengejar ketertinggalan, umat Islam harus mengadakan gerakan revolusi
b. Pembersihan kuburan-kuburan yang menyesatkan aqidah umat Islam
c.  Umat Islam harus bersatu dalam sebuah organisasi semisal PAN
d. Meningkatkan kualitas umat Islam melalui pendidikan
e. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud215.       Pandangan aqidah yang dibenci oleh  M. Abduh adalah aqidah....
a.  Qadariah                                                           d. Asy’ariah
b.  Jabariah                                                             e. Murji’ah
c.   Mu’tazilah

216.       Di antara ide-ide pembaharuan Jamaluddin al-Afghani adalah ….
a.  Meningkatkan kualitas umat Islam melalui pendidikan
b. Pembersihan kuburan-kuburan yang menyesatkan aqidah umat Islam
c.  Corak pemerintahan otokrasi harus dirobah ke system demokrasi
d. Perlu adanya kontrol social dalam pemerintahan
e. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud

217.       Di antara ide-ide pembaharuan Rasydi Ridha  adalah ….
a.  Meningkatkan kualitas umat Islam melalui pendidikan
b. Pembersihan kuburan-kuburan yang menyesatkan aqidah umat Islam
c.  Corak pemerintahan otokrasi harus dirobah ke system demokrasi
d. Pemberantasan tahayul, bid’ah dan chufarat
e. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud

218.       Di antara karya menumental Afghani adalah....
a.  Bidayatul Mujtahid                                       d. Tafsir Al-Manar
b.  Tahafatul Falasifah                                        e. Urwatul Wutsqa
c.   Risalah al-Tauhid

219.       Rasyid Ridha membagi ilmu pengetahuan menjadi dua macam, yaitu....
a.  Fardu ‘aini dan fardhu kifayah                  d. Dunia dan akhirat
b.  Wajib ‘aini dan wajib kifa’i                         e. Laduni dan ghairu laduni
c.   Agama dan umum

220.       Di antara karya menumental Rasyid Ridha  adalah....
a.  Bidayatul Mujtahid                                       d. Tafsir Al-Manar
b.  Tahafatul Falasifah                                        e. Urwatul Wutsqa
c.   Risalah al-Tauhid

221.       Dari tiga pemikiran Sir Muhammad Iqbal tentang faktor ketertinggalan umat Islam, salah satunya adalah ….
a.  Meningkatkan kualitas umat Islam melalui pendidikan
b. Pembersihan kuburan-kuburan yang menyesatkan aqidah umat Islam
c.  Corak pemerintahan otokrasi harus dirobah ke system demokrasi
d. Hancurnya Baghdad oleh tentara Hulagu Khan pada tahun 1258 M
e. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud

222.       Salah satu ide pemikiran Abul  A’la al-Maududi adalah ….
a.  Meningkatkan kualitas umat Islam melalui pendidikan
b. Pudarnya kekuasaan muslim karena dirusak oleh adat istiadat dan masuknya kultur asing
c.  Corak pemerintahan otokrasi harus dirobah ke system demokrasi
d. Hancurnya Baghdad oleh tentara Hulagu Khan pada tahun 1258 M
e. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud

223.       Di antara karya al-Maududi  adalah....
a.  Bidayatul Mujtahid                                       d. Tafsir Al-Manar
b.  Tarjumal Al-Qur’an                                       e. Urwatul Wutsqa
c.   Risalah al-Tauhid

224.       Salah satu ide pemikiran Sayid Quthb  adalah ….
a.  Problem yang ditimbulkan oleh dunia saat ini karena dunia semakin matre dan jauh dari nilai-nilai agama

b. Pudarnya kekuasaan muslim karena dirusak oleh adat istiadat dan masuknya kultur asing
c.  Corak pemerintahan otokrasi harus dirobah ke system demokrasi
d. Hancurnya Baghdad oleh tentara Hulagu Khan pada tahun 1258 M
e. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh pandangan dan sikap jumud

225.       Di antara karya Ibnu Rusyd  adalah....
a.  Bidayatul Mujtahid                                       d. Tafsir Al-Manar
b.  Tarjumal Al-Qur’an                                       e. Urwatul Wutsqa
c.   Risalah al-Tauhid

ARSIP SOAL-SOAL SEMESTER DAN TRY OUT

226.     Aliran kalam tertua muncul pada pertengahan abad I H. adalah…..
a. Syi’ah                                   c. Asyi’ariyah                      e. Maturidiyah
b. Mu’tazilah                         d. Khawarij

227.        Pendapat tentang “orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan bukanlah mu’min, tetapi fasik, orang fasik itu masuk ke neraka secara kekal” adalah pendapat…..
a.   Asy’ariyah                                                        d. Jabariyah
b.  Mu’tazilah                                                        e. Maturidiyah
c.   Qadariyah

228.       Tuhan tidak memiliki kewajiban-kewajiban  tertentu adalah pendapat…..
a.  Asy’ariyah                                                         d. Mu’tazilah
b.  Jabbariyah                                                        e. Khawarij
c.Syi’ah

229.       Kewajiban mengetahui perbuatan baik dan buruk berdasarkan wahyu adalah pendapat…..
a.   Asy’ariyah                                                        d. Mu’tazilah
b.  Jabbariyah                                                        e. Khawarij
c.                          Syi’ah

230.       Yang bukan tergolong dalam Ahlusunnah wal jama’ah adalah …..
a. Asy’ariyah                                                          d. Sunni
b. Salafiyah                                                            e. Murji’ah
c. Maturidiyah

231.       Salah seorang tokoh Murji’ah  adalah…..
a.  Ghailan al-Dimasiqy                                      d. Ma’bad al-Juhani
b.  Abu al-Hudzail                                                                e. Al-Ghazali
c.   Imam Maliki

232.       Nama Jabbariyah berasal dari kata Jabbara, artinya…..
a. Pasrah                                                                 d. Menangguhkan
b. Memaksa                                                          e. Menyerahkan
c.  Mengikuti

233.       “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu” (al-Saffat 96) merupakan landasan aliran…..
a. Salafiyah                                                             d. Qadariyah
b. Mu’tazilah                                                         e. Jabbariyah
c. Wahabiyah

234.       Pendiri aliran Salafiyah adalah…..
a. Muhammad Abdul Wahhab                       d. Ibnu Taimiyah
b. Al-Baqilani                                                         e. Muhammad Abduh
c.  Imam Ibn Hanbal


235.       Tujuan mempelajari Theology Islam  adalah…..
a. Memperkokoh keyakinan                          d. Keimanan                      
b. Mahabbah                                                        e. Ketaqwaan
c. Menggapai martabat tertinggi                  

236.       Berikut ini adalah perbedaan Mu’tazilah dengan  Maturidiyah, kecuali …..
a. Perbuatan manusia                                       d. Hari akhir
b. Kemakhlukan Qur’an                                    e. Ketuhanan
c. Pelaku  dosa besar

237.       Perbedaan antara Asy’ariyah dan Maturdiyah adalah pada persolan….
a. Perbuatan manusia                                       d. Rupa Tuhan
b. Persoalan Iman                                               e. Melihat Tuhan
c. Al-qur’an Qodim 

238.       1. Qodariyah
2. Jabbariyah
3. Asy’ariyah
4. Syi’ah
5. Maturidiyah
Golongan yang menolak  pemikiran Mu’tazilah adalah…..
a. 1 dan 3                                b. 3 dan 4             c. 2 dan 5             d. 3 dan 5             d. 5 dan 4

239.       Tuhan tidak dapat dilihat pada yaumil mahsyar adalah pendapat…..
a. Mu’tazilah                                                         d. Murji’ah                         
b. Asyi’ariyah                                                        e. Syi’ah
c.  Khawarij                                           


240.       Abu Dzar al-Ghiffari adalah pendiri aliran…..
a. Mu’tazilah                                                      d.  Syi’ah                                             
b. Khawarij                                                         e. Murji’ah
c. Asy’ariah

241.       Akal dapat mengetahi perbuatan baik dan buruk meskipun tanpa agama…..
a. Qadariah                                                         d. Sunni               
b. Jabbariah                                                        e. Salafiah
c. Syi’ah               

242.       Tuhan memiliki Tangan tetapi Tangan Tuhan tidak sama dengan makhluqnya adalah pendapat……
a. Syi’ah                                                                               d. NU
b. Khawarij                                                                         e. Salafiah
c.  Muhammadiyah        

243.       Aliran Syi’ah memiliki……prinsip
a. 1                         b. 2                         c. 3                         d. 4                         d. 5

244.       1. Mu’tazilah                         3. Jabbariyah                      5. Asy’ariyah
2. Qadariyah                          4. Murji’ah

Yang bependapat bahwa “perbuatan manusia semata-mata ciptaan Tuhan”, adalah…..
a. 1 dan 3                             b. 3 dan 5             c. 2 dan 4             d. 1 dan 2             e. 4 dan 5

245.       Yang memiliki kesamaan pandangan tentang “Iman tidak berkaitan  dengan amal”, adalah...
a. Qadariyah-Jabbariyah-Murji’ah                            d. Salafiyah-Wahabiyah-Sunni
b. Murji’ah-Qadariyah-Mu’tazilah                            e. Syi’ah-Khawarij-Murji’ah
c. Khawarij-Asy’ariyah-Maturidiyah                       

246.       Salah satu prinsip yang ditonjolkan oleh aliran Syi’ah adalah…..
a. Al-adl                                                c. Imamah                                           e. Kufr                                 
b. Taklid                                               d. Tauhid 

247.       Golongan yang menganut paham “free will and free act adalah”
a. Syi’ah                                               C. Khawarij                                         E. Qadariyah
b. Mu’tazilah                                      D. Jabbariyah

248.       Aliran kalam yang dikenal dengan istilah fatalism atau predestination adalah….
a. Syi’ah                                               C. Khawarij                                         E. Qadariyah
b. Mu’tazilah                                      D. Jabbariyah

249.       Tokoh pendiri aliran Qadariyah adalah …..
a. Jahm Ibn Sofwan         c. Ahamd Ibn Hanbal                      e. Ma’bad Al-Juhani
b. Ghilan al-Dimasiky      d. Abu Hasan Al-Asy’ari

250.       Salah seorang penerus aliran Salafiyah abad 12 adalah…..
a. Ahmad ibn Hanbal                                                      d. Ibn Rusyd
b. Ibn Taymiyah                                                                e. Al-Ghazali
c. Muh. Ibn Abdul Wahhab

251.       Aliran Salafiyah versi baru dipelopori oleh…..
a. Jamaluddin al-Afghani                                               d. Al-Ghazali
b. Muh. Ibn Abd. Wahhab                                            e. Ibn Taymiyah
c. Muhammad Iqbal

252.       Pernyataan bahwa kejayaan Islam hanya mungkin akan tercapai bila umat Islam kembali kepada ajaran yang masih murni adalah pendapat aliran…..
a. Maturidiyah                                                                   d. Wahabiyah
b. Qodariyah                                                                      e. Syi’ah
c. Asy’ariyah      

253.        Aliran yang melandaskan pemikirannya pada surat al-Ra’du ayat 11 adalah…..
a. Maturidiah                                                     d. Wahabiah
b. Qadariah                                                         e. Syi’ah
c. Asy’ariah            

254.       Pernyataan yang benar tentang perbedaan Theology Islam dan Filsafat adalah…..
a. Theology Islam bersumber pada aqal dan nash
b. Theology Islam menggunakan logika semata
c.  Filsafat lebih utama dari theology Islam
d. Sama-sama bersumber pada logika
e. Belajar Theology lebih terjamin masuk surga tinimbang belajar Filsafat

255.       Salah seorang tokoh Wahabiyah modern yang mengusung pemberantasan “TBC” adalah...
a. Jamaluddin al-Afghani                                               d. Muhammad Iqbal                                      
b. Abul ‘a’la al Maududi                                                 e. Nur Cholis Madjid
c. Muhammad Syaltut                   

256.       Tokoh modernisasi ajaran Islam abad 20 yang juga  seorang penyair adalah…..
a. Jamaluddin al-Afghani                                               d. Muhammad Iqbal      
b. Abul ‘a’la al-Maududi                                                                e. Abdul Rahman Wahid
c. Muhammad Syaltut                   

257.       Ciri khas aliran Syi’ah adalah…..
a. Memelihara jenggot                                                  d.Wilayatul Islam dan Harb         
b. Manzilah bainal manzilatain                                    e. Pelaku dosa besar
c. Kawin Mut’ah              
                 

258.       Al-Qur’an adalah qadim dan bukan makhluq adalah pendapat…..
a. Asy’ariah                                                                         d. Jabariah         
b. Mu’tazilah                                                                      e. Murji’ah
c. Qadariah        

259.       “Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga”, termasuk hadits…..
a. Mutawatir                                                                      d. Tha’if               
b. Shahih                                                                             e. Maudhu’
c. Hasan                              

260.       Golongan yang dijanjikan mendapat syafa’at pada hari kiamat adalah…..
a. Mu’tazilah                                      c. Ahlu sunnah wal jama’ah
b. Qadariyah                                      d. Syi’ah                                               e. Jabbariyah

261.       Tuhan memiliki sifat, tetapi  tidak sama dengan makhluq-Nya adalah pendapat…..
a. Mu’tazilah                      c. Asy’ariyah                       e. Salafiyah
b. Qadariyah                     d. Maturidiyah

262.       Menurut Mu’tazilah, perbuatan baik dan buruk manusia  harus diganjar oleh Tuhan, karena merupakan konsekuensi dari prinsip…..
a. al-Tauhid                         c. al-wa’du wal wa’id                      e. Amar ma’ruf-nahi munkar     
b. al-‘Adl                              d. al-Manzilah bainal manzilatain

263.       Iman sewaktu-waktu dapat bertambah dan berkurang adalah pendapat….
a. Mu’tazilah                      c. Asy’ariah                         e. Salafiah
b. Qadariah                         d. Maturidiah

264.       “padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat” (al-Saffat:96) menjadi landasan…..
a. Wahabiyah                     c. Mu’tazilah                      e. Jabbariyah                    
b. Murji’ah                          d. Qadariyah

265.       Golongan Hanabila biasa merujuk kepada  …..
a. Imam Ghazali                                                                                d. Imam Maliki                 
b. Imam Ibn Hanbal                                                         e. Imam Syafi’i
c. Imam Suyuthi
266.       Sebutan ilmu kalam sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri untuk pertama kalinya dipakai pada masa…..
a. Rasulullah saw.                             c. Dinasti Umayyah          e. Abad modern
b. Khulafa al-Rasyidin                     d. Dinasti Abbasiyah

267.       Problematika teologi di kalangan umat Islam baru muncul pada masa…..
a. Rasulullah SAW                            c. Umar Ibn Khottob       e. Ali Ibn Abi Thalib
b. Abu Bakar                                      d. Utsman Ibn Affan

268.       Yang dimaskud dengan peristiwa “al-fitnatul Kubro” adalah…..
a. Terbunuhnya Utsman bin Affan                           d. Isu-isu besar di dunia Islam
b. Perang Shiffin                                                               e. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib
c. Perang Jamal

269.       Kelompok Khawarij akhirnya memisahkan diri dari barisan Ali karena peristiwa…..
a. Futuhat                                                           d. Perang Jamal                                               
b. Tahkim                                                           e. Perang Riddah
c. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib

270.       Aliran modern yang mengkalim dirinya sebagai kerajaan iblis adalah…..
a. Al-Haq                                              c. Lia Eden                           e. Kebatinan
b. Satrio Piningit                               d. Satariyah

271.       Kedudukan akal menurut aliran Mu’tazilah adalah…..
a. Sejajar dengan wahyu                                             d. Beriringan dengan wahyu
b. Lebih tinggi dari wahyu                                           e. Di belakang wahyu
c. Lebih rendah dari wahyu

272.       Kewajiban mengetahui Tuhan dengan akal adalah pendapat…..
a. Asy’ariyah                                                                      d. Mu’tazilah
b. Jabbariyah                                                                     e. Khawarij
c. Syi’ah

273.       Kewajiban mengetahui perbuatan baik dan buruk berdasarkan wahyu adalah pendapat…..
a. Asy’ariah                                                                         d. Mu’tazilah
b. Jabbariah                                                                        e. Khawarij
c. Syi’ah

274.       Ahlusunnah wal jama’ah biasanya merujuk kepada golongan…..
a. Asy’ariah                                                                         d. Mu’tazilah
b. Jabbariah                                                                        e. Khawarij
c. Syi’ah

275.       Salah seorang tokoh Asy’ariyisme termasyhur adalah…..
a. Ghailan al-Dimasiqy                                                    d. Ma’bad al-Juhani
b. Abu al-Hudzail                                                              e. Al-Ghazali
c. Imam Maliki

276.       Awal mula perkembangan theology Islam terjadi pada masa…..
a. Nabi SAW                                                                       d. Sahabat Nabi SAW
b. Bani Umayyah                                                              e. Bani Abbasiyah
c. Munculnya mamluk al-tha’if

277.           Kaum yang keluar dari barisan Ali disebut…..
a. Asy’ariah                                                                         d. Mu’tazilah
b. Jabbariah                                                                        e. Khawarij
c. Syi’ah               

278.           Pendiri aliran Maturudiyah adalah…..
a. Muhammad Abdul Wahhab                                   d. Al-Juwaini
b. Al-Baqilani                                                                      e. Abul Hasan
c. Abu Mansur al-Maturidi

279.            Persoalan pokok ilmu theology adalah…..
a. Ketuhanan                                                                     d. Kebendaan
b. Kemanusiaan                                                                                e. Kehewanan
c. Kealaman

280.            Alqur’an adalah makhluq merupakan pendapat…..
a. Maturidiah Samarkand                                             d. Mu’tazilah
b. Maturidiah Buchara                                                   e. Khawarij
c. Syi’ah

281.           Paham sekularisme Islam menurut penganut Islam Sekular adalah….
a. Mengakhiratkan persoalan dunia                         d. Melupakan persoalan dunia
b. Menduniakan persoalan akhirat                           e. Melupakan persoalan akhirat
c. Menduniakan persoalan dunia 

282.       Salah seorang tokoh sekularisme Indonesia adalah…..
a. Nur Cholis Madjid                                                       d. Abdurrahman Wahid
b. Ulil Abshar Abdalla                                                     e. Amin Rais
c. Buya Hamka

283.            Neo Liberalisme Islam lebih dipopulerkan oleh…..
a. Nur Cholis Madjid                                                       d. Abdurrahman Wahid
b. Ulil Abshar Abdalla                                                     e. Amin Rais
c. Buya Hamka

284.            Konsepsi tentang boleh kawin beda agama menurut JIL merupakan repleksi dari…..
a. Pluralisme                                                                      d. Atheisme
b. Sekularisme                                                                  e. Dheisme
c. Liberalisme

285.            Percaya kepada Tuhan tetapi tidak melaksanakan syari’at-Nya termasuk golongan…..
a. Theisme                                                                          d. Monotheisme             
b. Atheisme                                                                       e. Polyteheisme
c. Dheisme         

286.            Percaya kepada banyak Tuhan disebut……
a. Theisme                                                                          d. Monotheisme             
b. Atheisme                                                                       e. Polytheisme
c. Dheisme

287.            Kepercayaan kepada Tuhan YME disebut…..
a. Theisme                                                                          d. Monotheisme             
b. Atheisme                                                                       e. Polytheisme
c. Dheisme         

288.            Kebenaran menurut akal manusia bersifat…..
a. Mutlak                                                                             d. Pasti
b. Relatif                                                                              e. Sementara
c. Selamanya     

289.            Wujud alam akhirat hanya dapat diyakini dengan kekuatan…..
a. Pikiran                                                                              d. Fisik 
b. Iman                                                                                 e. Psikis
c. Imajinasi         

290.            Terjadinya penyimpangan aqidah disebabkan oleh faktor…..
a. Pergaulan                       c. Kekuasaan                                      e. Keimanan                                      
b. Keluarga                         d. Kekayaan 

291.            Golongan yang menganut paham “free will and free act adalah”
a. Syi’ah                               C. Khawarij                                         E. Qadariah
b. Mu’tazilah                      D. Jabbariah

292.            Aliran kalam yang dikenal dengan istilah fatalism atau predestination adalah….
a. Syi’ah                               C. Khawarij                                         E. Qadariah
b. Mu’tazilah                      D. Jabbariah

293.            Pernyataan yang salah di bawah ini adalah…..
a. Konsep al-Manzilah bain al-manzilatain milik Mu’tazilah
b. Ahlul Bait adalah penganut paham Qadariyah
c. Khawarij adalah kelompok yang bergabung dengan sayyidina Ali
d. Lya Eden adalah Tuhan palsu
e. Al-Qur’an adalah kalam Allah

294.            Pernyataan berikut ini sesuai dengan kebenaran wahyu
a. Boleh kawin beda agama                         d. Al-Qur’an adalah petunjuk
b. Sholat merupakan amal utama             e. Tidak boleh beriman kepada makhluq
c. Muhammad adalah Rasul terakhir


295.            Pernyataan berikut ini sesuai dengan logika sehat adalah, kecuali…..
a. Dua di tambah dua samadengan empat            c. Ada makhluk ada Kholiq
b. Ada sebab ada akibat                                                                e. Tak ada Kholiq yang berbilang
c. Ada akibat pasti ada penyebabya

296.            Pernyataan berikut ini yang mengandung logika kemungkinan adalah…..
a. Tuhan mengawasi setiap gerak-gerik hambanya
b. Maut pasti akan menjemput setiap yang hidup
c. Setiap mendung disertai hujan
d. Air laut rasanya asin
e. Air mengalir ke wadah yang lebih rendah

297.        Jawaban yang tepat untuk pernyataan “ Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup” adalah…..
a. Mungkin                                                         d. Tidak Yakin
b. Tidak Pasti                                                      e. Haqqul Yakin
c. Ragu-ragu          

298.       Sumber kebenaran ajaran Islam terdapat dalam…..
a. Logika                                                               d. Ulama
b. Al-Qur’an                                                       e. Umara
c.  Kitab klasik                   

299.       Agar mendapatkan kesimpulan yang benar terhadap berbagai persoalan sebaiknya menggunakan metode berpikir…...
a. Deduktif                                          c. Generalitatif                  e. Komprehensif             
b. Induktif                                           d. Imajinatif

300.       Untuk mendapatkan ketenangan bathin sebaiknya ditempuh melalui…..
a. Imajinasi                                         c. Kontemplasi                  e. Muhasabah
b. Intuisi                                               d. Zikrullah

301.            “Aku adalah yang paling benar” merupakan refleksi dari…..
a. Tawadhu                                         c. Tadharru’                        d. Takabbur
b. Tawazun                                         d. Tabarru’

302.            Sumber keyakinan tentang kebenaran Al-Qur’an merupakan refleksi…..
a. Keislaman                                       c. Keihsanan                       e. Ketaqwaan
b. Keimanan                                       d. Keilmuan

303.            Modernisasi dalam pandangan Islam mengandung arti…..
a. Ajaran Islam tetap relevan dengan zaman
b. Ajaran Islam harus menyesuaikan dengan zaman
c. Islam toleran terhadap segala bentuk peradaban
d. Peradaban mewarnai ajaran Islam
e. Memperbaharui ajaran Islam demi kemaslahatan manusia

304.            Golongan yang dijanjikan mendapat naungan di hari kiamat adalah…..
a. Mu’tazilah                   c. Ahlu sunnah wal jama’ah
b. Qadariah                      d. Syi’ah                               e. Jabbariah

305.            Golongan yang menyuarakan reformasi keagamaan di Indonesia adalah…..
a. Sarikat Islam                               c. Persatuan Islam           e. Muhammadiyah
b. Nahdlatul Ulama                      d. MUI

306.            Partai politik di Indonesia yang berbasiskan Islam adalah…..
a. PKS                 b. PDS                   c. PAN                   d. PKB                   E. PDIP307.            Yang tidak termasuk organisasi sosial keagamaan di bawah ini adalah….
a. Muhammadiyah                       c. PERSIS                              e. Sarikat Islam
b. NU                                                 d. JIL

308.            Tema sentral gerakan Fiqih Lintas Agama (FLA) adalah…..
a. Manusia memiliki derajat yang berbeda
b. Semua agama sama
c. Tidak membenarkan pernikahan beda agama
d. Islam adalah agama yang paling benar
e. Boleh pindah agama sesuai hati nurani

309.            Munculnya gerakan pembaharuan di bidang agama dapat mengakibatkan…..
a. Kemajuan                                    c. Persatuan                       e. Kekafiran
b. Kemunduran                             d. Perpecahan

310.            Untuk menyikapi munculnya gerakan pembaharuan keagamaan sebaiknya…..
a. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik
b. Mengganti tardisi lama dengan sesuatu yang lebih baik
c. Mengikuti arah pembaharuan dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik
d. Mempertahankan tradisi lama tanpa menghiraukan pembaharuan
e. Bersikap acuh tak acuh

311.            Berikut ini yang tidak sejenis adalah…..
a. Syi’ah – Khawarij - Mu’tazilah - Jabbariyah
b. PKNU - PKS - PPP - PDS
c. Injil – Taurat – Jabur – Al Qur’an     
d. Kerbau-Sapi-Kambing-Gajah
e. Sepatu-Bola-lapangan-Bung Karno

312.            Yang tidak setokoh di bawah ini adalah…..
a. Abu Bakar - Umar - Utsman - Ali
b. Al Juba’I - Amr bin Ubaid - Washil bin ‘Atha - Abu al Huzail
c. Nur Cholis – Gus Dur – Amin Rais – Ulil Abshar Abdalla
d. Ahmad Musaddeq – Lya Eden – Buya Hamka – Megawati
e. Thariq bin Ziyad – Mus bin Nushair – Abdul Aziz – Ayyub bin Hubaib

313.            Yang memiliki sebagian dari sejarah hidup yang sama berikut ini adalah, kecuali…..
a. Soekarno – Soeharto – Habibi -  Abdurrahman Wahid
b. Sri Bintang Pamungkas – Mukhtar Pakpahan – Yusuf Kalla – Antasari Azhar
c. Tri Sutrisno – Megawati – Hatta – Adam Malik
d. Soeripto – Saleh Djasit – Imam Munandar – Sutiyoso
e. Muhammad Syarqawi – Endang Kurnia – Cholid M Thayib – Miftah Syarif

314.            Yang nilai investasinya tidak pernah berkurang…..
a. Tanah – emas – berlian – permata
b. Mobil – pesawat – kereta api – Jupiter MX
c. Ilmu – amal – shadaqah – zakat
d. Jeruk – madu – wanita – jabatan
e. Harta – anak-anak – prestasi – prestise

315.            Yang termasuk nama lain dari ilmu kalam…..
a. Theology – ‘Aqa’id – Tauhid – Mantiq
b. Aqidah – Syari’ah – Fiqh – Mu’amalat
c. Matematika – Fisika – Kimia – Retorika
d. Balaghah – Al-Jurumiyah – Qawa’id – Shorof
e. Sastra – Puisi – Pidato- Pantun317. Aliran Khawarij dapat diidentifikasi melalui ajaran yang dikandungnya. Salah satunya adalah:
A.  Pelaku dosa besar bukanlah kafir dan bukan pula mu’min
B.  Semua dosa besar dapat diampuni Allah SWT   
C.  Ali dan Mu’awiyah adalah pemimpin tertinggi aliran Khawarij
D.  Iman memiliki konsekuensi dengan amal manusia
E.  Siapa pun berhak menjadi pemimpin asalkan ia memiliki kapasitas paripurna 

318. Perhatikan nama-nama berikut:
1.   Qadariyah                                             4. Murji’ah
2.   Jabariyah                                              5. Asy’ariyah
3.   Mu’tazilah                                            6. Maturidiyah

Aliran kalam yang dikelompokkan sebagai ahlusunnah wal jama’ah adalah….

A.  1   dan  2
B.  3   dan  4
C.  5   dan  6
D.  1   dan  3
E.   3   dan  6

319. Dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan  berpijak paham Jabariyah tentang fatalism terdapat pada surat…..
 A.   Al-Ra’du ayat 11
 B.   Al-Saffat ayat 96
 C.   Al-Baqarah ayat 183
 D.  Ali-Imron ayat 164
 E.   Al-Kahfi ayat 29

320. Kewajiban mengetahui perbuatan baik dan buruk berdasarkan wahyu adalah pendapat…..
A.  Asy’ariyah            
B.  Mu’tazilah
C.  Jabbariyah
D.  Khawarij
E.  Syi’ah

321. Salah satu ciri khas dari golongan Murji’ah adalah…..
         A. Free will dan Free act
         B. Predestination
         C. Menangguhkan persoalan
         D. Al-Manzilah bainal manzilatain
         E. Fatalism

322. Perhatikan nama-nama berikut:
1.   Abu Hasan Al Asy’ary                       4. Abu Mansur
2.   Hasan Al Basri                                     5. Wasil bin Atha’
3.   Abu Huzail                                            6. Ibnu Taimiyah

Tokoh utama aliran Mu’tazilah adalah….

A.  1   dan  2
B.  2   dan  4
C.  3   dan  5
D.  4   dan  6
E.   1   dan  3
323. Tuhan memiliki Tangan tetapi Tangan Tuhan tidak sama dengan makhluqnya adalah pendapat……
A. Asy’ariyah
B. Salafiyah               
C. Qadariyah
D. Jabariyah
E. Salafiyah

324.  Salah seorang penerus aliran Salafiyah abad ke-7 H. adalah…..
A.  Ahmad ibn Hanbal
B.  Ibnu Taymiyah
C.  Abdul Wahhab
D.  Jamaluddin Al-Afghani
E.   Ibn Rusyd

325. Perbedaan antara Asy’ariyah dan Maturdiyah adalah pada persolan….
A.  Perbuatan manusia
B . Rupa Tuhan
C.  Persoalan Iman
D. Melihat Tuhan
E.  Al-qur’an Qodim 

326. Tuhan tidak dapat dilihat pada yaumil mahsyar adalah pendapat…..
A. Mu’tazilah
B.  Asyi’ariyah
C. Murji’ah
D. Khawarij
E. Syi’ah

327. Yang memiliki kesamaan pandangan tentang “Iman tidak berkaitan  dengan amal”, adalah...
A. Qadariyah-Jabbariyah-Murji’ah   
B. Salafiyah-Wahabiyah-Sunni
C. Murji’ah-Qadariyah-Mu’tazilah
D. Syi’ah-Khawarij-Murji’ah
E. Khawarij-Asy’ariyah-Maturidiyah                

328.   Pengertian yang paling tepat tentang Ilmu Kalam adalah  …..
A.   Ilmu tentang asal-usul agama
B.   Pembahasan tentang hubungan antar agama-agama di dunia
C.  Ilmu yang membahas tentang fakta-fakta dan gejala-gejala agama dan hubungan   antara Tuhan dan Manusia
D.  Pemikiran yang sistematis yang berhubungan dengan kemampuan berdebat
E.   Ilmu tentang sejarah turunnya wahyu Al-Qur’an kepada Rasulullah SAW 

329. Berikut ini adalah sebutan lain dari Ilmu Kalam, kecuali…..
A.  Filsafat                                  
B.  Ushuluddin
C.  Theology              
D.  Tauhid
E.   Aqo’id

330. Sebutan ilmu kalam sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri untuk pertama kalinya dipakai pada masa…..
 A.  Rasulullah, saw                                                 
 B.  Khilafah rasyidah
C. Dinasti Umayah 
 D. Dinasti Abbasiyah
E.  Modern


331. Sebutan Ilmu Tauhid diambil dari tujuannya yang pokok yaitu…..
A.  Memuliakan manusia
B.   Mengesakan Tuhan        
C.   Meneguhkan pendirian
C.   Memelihara alam                             
D.   Memperkuat aqidah Islam

332. Ilmu Kalam bukan merupakan ilmu keislaman murni karena…..
A.  Bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits      
B.  Menggunakan logika semata                       
C.  Campuran dari ilmu keislaman dan filsafat Yunani
D.  Dipelajari oleh semua golongan agama
E.  Tidak memiliki objek pembahasan

333. Fungsi  Ilmu Kalam yang utama adalah…..
A.  Menjadi landasan bagi ilmu-ilmu Syari’at               
B.  Penentu amal baik dan buruk seorang muslim
C.  Mengatur hubungan antara manusia dengan  penciptanya   
D.  Menjelaskan hujjah kepada orang lain berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadit              
E. Menjaga kaidah-kaidah agama dan menjelaskan hujah-hujjahnya yang lurus di depan  para penentangnya

334. Pernyataan berikut ini yang menggambarkan keadaan aqidah pada masa Rasulullah SAW  adalah…..
A.  Masyarakat terpecah-pecah ke dalam beberapa Mazhab Theology           
B.  Umat Islam masih dipersatukan dalam satu aqidah
C.  Terjadi gelombang penterjemahan filasafat Yunani ke dalam Islam   
D.  Umat Islam telah disibukkan oleh masalah-masalah politik            
E. Rasulullah telah menyuruh umat Islam untuk mempelajari Ilmu Kalam karena penting guna memelihara aqidah

335. Persoalan yang pertama kali muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah…..
A.  Imamah
B.  Ketuhanan
C.  Kerasulan
D. Keimanan             
E.  Keislaman

336. Pernyataan bahwa kejayaan Islam hanya mungkin akan tercapai bila umat Islam kembali kepada ajaran yang masih murni adalah pendapat aliran…..
A. Maturidiyah
B. Mu’tazilah
C. Qodariyah
D. Wahabiyah
E. Asy’ariyah

337. Pernyataan yang benar tentang perbedaan Theology Islam dan Filsafat adalah…..
A. Theology Islam bersumber pada aqal dan nash
B. Theology Islam menggunakan logika semata
C. Filsafat lebih utama dari theology Islam
D. Sama-sama bersumber pada logika
E. Belajar Theology lebih terjamin masuk surga tinimbang belajar Filsafat

338. Tuhan memiliki sifat, tetapi  tidak sama dengan makhluq-Nya adalah pendapat…..
A. Mu’tazilah                            
B. Asy’ariyah
C. Salafiyah
D. Qadariyah             
E. Maturidiyah

339. Menurut Mu’tazilah, perbuatan baik dan buruk manusia  harus diganjar oleh Tuhan, karena merupakan konsekuensi dari prinsip…..
A. Al-Tauhid                              
B. Al-‘Adl
C. Al-wa’du wal wa’id
D. Al-Manzilah bainal Manzilatain    
E. Amar ma’ruf-nahi munkar              

340. Pendapat Asy’ariyah tentang iman dan amal adalah….
A. Iman tidak ada kaitannya dengan amal manusia
B. Iman tidak dapat bertambah dan tidak pula dapat berkurang
C. Iman adalah cukup diucapkan dengan lisan dan ditakrirkan di dalam hati
D. Iman tidak penting dibanding amal perbuatan manusia
E. Iman  dan amal memiliki kaitan erat satu degan yang lainnya

341. Pendapat Asy’ariyah tentang seorang muslim yang melakukan dosa besar dan tidak sempat bertobat di akhir hayatnya adalah…..
A. Ia tidaklah kafir dan tetap muslim
B. Kekal berada di dalam neraka
C. Tidak di neraka dan tidak pula berada di surga melainkan di antara keduanya
D. Wajib dibunuh
E.  Kafir dan kekal di neraka

342. Tentang perbuatan Tuhan, aliran Jabariyah berpendapat bahwa…..
 A. Perbuatan baik dan buruk bukanlah perbuatan Tuhan melainkan perbuatan manusia
 B. Segala perbuatan diciptakan Tuhan termasuk perbuatan baik dan buruk manusia
 C. Tuhan maha sempurna dan tidak mungkin menciptakan perbuatan buruk manusia
 D. Tuhan hanya menciptakan perbuatan yang baik-baik saja
 E.  Tuhan tidak memiliki andil dalam hal perbuatan manusia

343. Aliran Kalam yang memiliki kesamaan pandangan tentang “Tuhan bersifat adil karena Ia mengganjar perbuatan baik/buruk hasil ikhtiar manusia”, adalah…..
 A. Asy’ariyah dan Maturidiyah
 B. Jabariyah dan Qadariyah
 C. Syi’ah dan Murji’ah
 D. Qadariyah dan Mu’tazilah
 E.  Salafiyah dan Wahabiyah

344.  “Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu” merupakan pendapat golongan…..
 A. Asy’ariyah dan Maturidiyah
 B. Jabariyah dan Qadariyah
 C. Syi’ah dan Murji’ah
 D. Qadariyah dan Mu’tazilah
 E.  Salafiyah dan Wahabiyah

345. Pandangan Theology Mu’tazilah selalu bertolak belakang dengan Asy’ariyah dan Maturidiyah, kecuali pada persoalan…..
A. Janji Tuhan
B. Perbuatan manusia
C. Al-Qur’an
D. Rupa Tuhan
E.  Prinsip ajaran

346. Di antara tokoh yang mempengaruhi pemikiran teologi al-Maturidi adalah…..
A. Al-Bazdawi dan Abdullah Wahab
B. Ibn Hazam al-Andalusi dan Abu Musa al-Asy’ari
C. Ibnu Nadim Abu Huzail al-Allaf
D. Abu Hasan Al-Asy’ary dan Abu Hasan Al-Maturidi
E.  Abu Mansur al-Maturidi dan al-Bazdawi
347. Pemahaman al-Maturidi tentang konsep ayat “                                                              ” adalah…..
A. Allah memiliki tangan sebagaimana tangan manusia
B. Allah memiliki tangan tetapi tidak sama sedikit pun dengan tangan manusia
C. Allah memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagai ta’wil dari kata tangan 
D. Tangan Allah adalah kekuasaannya
E.  Allah memiliki kekuatan maha dahsyat

348. Pembicaraan-pembicaraan Salafiyah abad ke-12 H lebih banyak menyuarakan tentang…..
A. Tauhid dan hubungannya dengan kubur
B. Pelaku dosa besar
C. Keadilan Tuhan
D. Term Kafir yang dipakai untuk orang Islam
E.  Jihad dan bunuh diri

349. Yang dimaksud dengan mihnah adalah…..
A. Penghabpusan kelompok Mu’tazilah
B. Pengambilan keputusan terhadap Mu’tazilah oleh al-Ma’mun
C. Pemaksaan paham Mu’tazilah dan hukuman bagi yang tidak setuju
D. Fitnah besar dalam dunia Islam
E.  Pengambilan suara atas dukungan kepada Ali

350. Dalil Al-Qur’an yang kerap digunakan oleh golongan Khawarij guna menguatkan pendapatnya tentang manusia menganut paham free will and free act adalah…..
 A.  Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat (al-Safat:96)
 B.  Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu….(al-Kahfi:29)
 C. Dan Kamu tidak memapu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah (al-Insan:30)
 D. Siapa yang melihat kemunkaran hendaknya ia merobah dengan tangannya…(al-Hadits)
E. Sesungguhnya Allah tidak merobah nasib suatu kaum sehingga mereka merobah nasib mereka sendiri..(al-Ra’du:11)

351. Salah satu keberatan ulama hadits tentang theology islam adalah pada masalah…..
A.  Mengutak-atik persoalan ketuhanan berdasarkan akal pikiran
B.  Penggunaan dalil-dalil naqli
C.  Menyerupakan Tuhan dengan makhluq-Nya
D.  Penggunaan dalil-dalil hadits dho’if
E.  Hubungan theology dengan filsafat

352. Kedudukan akal menurut aliran Mu’tazilah adalah…..
A. Sejajar dengan wahyu                                   
B. Beriringan dengan wahyu
C. Lebih tinggi dari wahyu  
D. Di belakang wahyu
E.  Lebih rendah dari wahyu

353. Ahlusunnah wal jama’ah biasanya merujuk kepada golongan…..
A. Asy’ariyah
B. Mu’tazilah
C. Jabbariyah
D. Khawarij
E. Murji’ah

354. Paham sekularisme Islam menurut penganut Islam Sekular adalah….
A. Mengakhiratkan persoalan dunia
B. Melupakan persoalan dunia
C. Menduniakan persoalan akhirat  
D. Melupakan persoalan akhirat
E. Menduniakan persoalan dunia 


455. Salah seorang ulama penerus aliran Salafiyah abad ke-12 H adalah…..
A. Ahmad ibn Hanbal
B. Ibnu Taymiyah
C. Abdul Wahhab
D. Ibn Rusyd
E. Al-Ghazali

456. Pernyataan bahwa kejayaan Islam hanya mungkin akan tercapai bila umat Islam kembali kepada ajaran yang masih murni adalah pendapat aliran…..
A. Sir Muhammad Iqbal dan Qasim Amin
B. Sayyid Quthb dan Hasan Al-Banna
C. AL-Gahzali dan Ibn Rusyd
D. Muhammad Syaltut dan Rasid Ridha
E.  Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh

357. “Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga”, termasuk hadits…..
A. Mutawatir            
B. Shahih    
C. Hasan      
D. Tdho’if   
E. Maudhu’

358. Golongan Hanabila biasa merujuk kepada  …..
A. Imam al-Ghazali 
B. Imam Ibn Hanbal
C. Imam Syafi’i         
D. Imam Malki          
E. Imam Abu Hanifah

359. Yang dimaskud dengan peristiwa “Fitnatul Kubro” adalah…..
A. Terbunuhnya Utsman bin Affan
B.  Isu-isu besar di dunia Islam
C. Perang Shiffin
D. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib
E.  Perang Jamal

360. Problematika teologi di kalangan umat Islam baru muncul pada masa…..
A. Rasulullah SAW                   
B. Abu Bakar
C. Umar Ibn Khottob
D. Utsman Ibn Affan              
E. Ali Ibn Abi Thalib

361. Tokoh muslim yang berjasa dalam membuka pemikiran rasional Barat adalah…..
A.  Al-Ghazali                              
B. Ibnu Sina
C. Ibnu Batutah                         
D. Ibnu Rusyd
E. Al-Khawarijmi

362. Golongan yang tidak mau terlibat dalam persoalan kafir mengkafirkan adalah…..
A.  Jabariyah                               
B. Qadariyah
C. Mu’tazilah                              
D. Khawarij
E. Asy’ariyah363. Tokoh pendiri Murji’ah ekstrim adalah…..
A.  Ghilan al-Dimasiqy dan Salim al-Afthas     
B. Urwah bin Hudair dan Mustraid bin Sa’ad
C. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dan Abu Hanifah                               
D. Al-Ja’ad bin Dirham dan Jahm bin Abi Shafwan
E. Husain bin Muhammad dan Abu Hasan al-Maturidi

364. Aliran yang sangat keras menentang bentuk syirik dan taqlid adalah…..
A.  Mu’tazilah
B. Qadariyah
C. Wahabiyah                             
D. Khawarij
E. Asy’ariyah

365. Kemunculan golongan Sunni pada abad ke-2 H. bertujuan menentang ajaran…..
A.  Mu’tazilah                             
B. Qadariyah
C. Wahabiyah                             
D. Khawarij
E. Asy’ariyah
               
366. Percaya kepada Tuhan tetapi tidak melaksanakan syari’at-Nya termasuk golongan…..
A.  Theisme                 
B. Atheisme
C. Dheisme                  
D. Monotheisme
E. Polytheisme
367.   Yang bukan nama lain dari Theology Islam adalah…..
A.   Kalam
B.   Filsafat  
C.   Aqo’id
D.  Ushuluddin                         
E.   Tauhid

368. Pengertian Ilmu Kalam menurut M. Abduh adalah  …..
A.   Ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan dan segala sifat yang ada pada-Nya
B.   Ilmu yang membahas tentang kejadian alam semesta
C.   Ilmu yang membahas tentang kalam Allah yang disampaiakan kepada Rasul-Nya
D.   Pemikiran yang sistematis yang berhubungan dengan kemampuan berdebat
E.    Ilmu yang membahas tentang sejarah timbulnya aliran kalam dalam Islam 

369.  Pembahsan tentang Tuhan dan pertaliannya dengan manusia pada Ilmu Kalam disandarkan pada …..
A.    Filsafat dan tasauf                          
B.    Akal      
C.    Wahyu
D.   Wahyu dan akal murni
E.    Fiqh dan Ushul Fiqh

370. Sebab-sebab Theology dinamakan juga Ilmu Kalam karena…..
A.    Penggunaan dalil-dalil akal pikiran dalam pembicaraan ulama-ulama kalam
B.    Penggunaan wahyu al-qur’an dalam menetapkan kebenaran
C.     Keahlain berdebat tentang wujud Tuhan
D.    Kecerdasan intelektual dalam menetapkan hukum
E.    Kecerdasan emosinal dan spiritual meyakini keTuhanan

371. Sebutan Ilmu Aqo’id  diambil dari tujuannya yang pokok yaitu…..
A.  Memuliakan manusia
B.   Mengesakan Tuhan        

C.   Meneguhkan Keyakinan
C.   Memelihara alam                             
D.   Memperkuat ikatan silaturrahim

372. Untuk membedakan pembuktian-pembuktian kepercayaan agama dalam Theology, dan logika dalam filsafat, maka istilah lain yang digunakan pada Ilmu Theology adalah…..
A.    Ilmu Tauhid
B.    Ilmu Filsafat
C.    Ilmu Metafisika
D.    Ilmu Mantiq                                      
E.    Ilmu Kalam

373. Salah satu metode berfikir ulama Kalam adalah…..
A. Menggunakan  Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber primer dalam menetapkan kebenaran         
B.  Menggunakan logika semata                       
C. Menggunakan dalil-dalil akal pikiran dalam menetapkan kebenaran persoalan lalu menyertainya dengan dalil naql
D.  Mengutip hujah-hujah ulama salaf untuk menyelesaikan persoalan
E.  Melakukan ijtihad guna menetapkan sebuah hukum

374. Fungsi  Ilmu Kalam yang utama adalah…..
A.  Menjadi landasan bagi ilmu-ilmu Syari’at               
B.  Penentu amal baik dan buruk seorang muslim
C.  Mengatur hubungan antara manusia dengan  penciptanya   
D.  Menjelaskan hujjah kepada orang lain berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits            
E.  Menjaga kaidah-kaidah agama dan menjelaskan hujah-hujjahnya yang lurus di depan  para penentangnya

375. Kondisi masyarakt pada masa Rasulullah SAW  masih berada dalam satu kesatuan aqidah karena…..
A.  Masyarakat sangat mencintai Rasulullah SAW      
B.  Rasulullah menjadi sumber utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat
C.  Masyarakat telah memiliki peradaban yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan konflik    
D.  Sistem kehidupan bermasyarakat waktu itu menganut paham demokrasi              
E.  Masyarakat terbagi ke dalam beberapa qabilah yang menjunjung tinggi qabilahnya

376. Sebutan Ilmu Kalam sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, untuk pertama kalinya dipakai pada masa…..
A.   Al-Mutawakkil
B.   Al-Ma’mun
C.   Harun al-Rasyid
D.   Mu’awiyah bin Abi Sufyan           
b.    Ali bin Abi Thalib

377. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab timbulnya Ilmu Kalam, kecuali…..
A.   Suasana politik yang tidak kondusif         
B.    Tidak adanya pemimpin pemersatu sebagaimana masa Rasulullah SAW
C.    Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk belajar Ilmu Kalam   
D.  Kelompok Ali dan kelompok Mu’awiyah mengklaim golongannyalah yang paling benar dalam masalah aqidah      
E. Masing-masing kelompok berupaya mempertahankan pendapatnya sehingga menimbulkan pemikiran teologi dan berkembang menjadi perdebatan-perdebatan panjang

378. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang Khawarij:
A.  Pelaku dosa besar bukanlah kafir dan bukan pula mu’min
B.  Kelompok yang menganut paham al-Manzila bainal manzilatain
C.  kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib
D.  Abu Hudzail adalah pemimpin Khawarij pertama
E.  Membagi wilayah kekuasaannya menjadi wliayah Islam dan wilayah Yahudi

379. Perhatikan nama-nama berikut:
1.   Qadariyah                                             4. Murji’ah
2.   Jabariyah                                              5. Asy’ariyah
3.   Mu’tazilah                                            6. Maturidiyah

Golongan kalam yang dikelompokkan sebagai aliran rasional Islam adalah….

A.  1   dan  2
B.  3   dan  4
C.  5   dan  6
D.  1   dan  3
E.   3   dan  6

380. “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu” (al-Saffat 96) merupakan landasan aliran…..
A.   Salafiyah
B.   Qadariyah
C.   Mu’tazilah
D.  Jabbariyah
E.   Wahabiyah

381.  Theology Islam bisa disebut “induk ilmu-ilmu agama”, karena…..
A.    Membuka peluang  munculnya  agama-agama baru
B.    Menghilangkan bermacam keraguan pada kepercayaan agama
C.    Sumber utama ilmu-ilmu lainnya
D.   Ilmu yang pertama kali muncul sebelum ilmu lainnya
E.   Objek pembahasannya tentang ketuhanan

382. Aliran Jabariyah dituding sebagai salah satu penyebab  kemunduran umat Islam karena …..
         A. Menganut paham fatalism
         B. Menganut paham Free will dan Free act
         C. Selalu menangguhkan persoalan
         D. Mengedepankan konsep all-Manzilah bainal manzilatain
         E. Meniadakan konsep demokrasi dalam Islam

383. Perhatikan nama-nama berikut:
1.   Hasan al-Basri                                     4. Abu Mansur
2.   Abu Hasan Al Asy’ari                        5. Wasil bin Atha’
3.   Abu Huzail                                            6. Ibnu Taimiyah

Tokoh utama aliran Asy’ariyah adalah….

A.  1   dan  2
B.  2   dan  4
C.  3   dan  5
D.  4   dan  6
E.   1   dan  3

384. Kewajiban mengetahui perbuatan baik dan buruk berdasarkan wahyu adalah pendapat…..
A.   Mu’tazilah          
B.   Qadariyah
C.   Jabbariyah
D.   Khawarij
E.   Asy’ariyah


385. Tuhan memiliki sifat tetapi tidak sama dengan sifat makhluqnya adalah pendapat……
A. Asy’ariyah
B. Khawarij               
C. Qadariyah
D. Jabariyah
E. Salafiyah

386. Salah seorang penerus aliran Salafiyah pada abad ke-12 H. adalah…..
A.  Ahmad ibn Hanbal
B.   Ibn Taymiyah
C.   Abdul Wahhab
D.  Jamaluddin Al-Afghani
E.   Ibn Rusyd

387. Perbedaan antara Asy’ariyah dan Mu’tazilah dalam memposisikan akal dapat dicermati melalui  salah satu pernyataan yang benar berikut ini:
A.   Menurut Asy’ariyah kedudukan akal lebih tinggi dari wahyu
B .  Menurut Mu’tazilah kedudukan wahyu lebih tinggi dari akal
C.   Baik Asy’ariyah maupun Mu’tazilah sepakat meletakkan wahyu di atas akal
D.   Asy’ariyah memandang bahwa akal tanpa wahyu dapat mengenal Tuhan
E.  Akal menurut Mu’tazilah dapat mengantarkan kepada sumber kebenaran meskipun tanpa agama   

388. Alasan Mu’tazilah meniadakan sifat-sifat Tuhan karena…..
A. Dengan memberikan sifat bagi Tuhan justru akan membatasi kekuasaan Tuhan
B.  Dengan meniadakan sifat-sifat Tuhan maka Ia menyatu dengan ciptaan-Nya
C. Tuhan tidak memiliki sifat tetapi ‘Asmaul Husna’
D. Tuhan tidak memiliki sifat tetapi mengetahui dengan ilmunya
E.  Sifat Tuhan dapat diprediksi melalui ciptaan-Nya

389. Aliran yang memiliki kesamaan pandangan bahwa Iman adalah keyakinan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan adalah...
A. Qadariyah-Jabbariyah      
B. Salafiyah-Mu’tazilah
C. Murji’ah-Qadariyah
D. Syi’ah-Khawarij
E. Asy’ariyah-Maturidiyah                   

390. Menurut Asy’ari kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dapat diketahui melalui…..
A. Akal         
B. Wahyu
C. Akal dan wahyu
D. Ilmu Tarekat
E. Ilmu Kalam                            

391. Al-Maturidi sepaham dengan Mu’tazilah dan bertentangan dengan pendirian Asy’ariyah terutama dalam hal…..
A. Melihat rupa Tuhan
B.  Perbuatan baik dan buruk manusia
C.  Mengetahui Tuhan
D. Kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan
E.  Sifat-sifat Tuhan

392.  Wahyu bagi golongan Mu’tazilah berfungsi sebagai…..
A. Penerang menuju jalan kebenaran
B. Memberi penjelasan tentang perincian hukuman dan balasan yang akan diterima manusia
C. Perisai diri  nabi SAW dalam menjalankan misinya sebagai seorang rasul
D. Sumber utama dalam menetapkan hukum
E.  Kalam Allah yang ditujukan kepada seluruh manusia melalui rasul-Nya


393. . “                                                                                          “  dalil tersebut biasa digunakan oleh golongan Qadariyah dalam mengusung tema....
A. Kekuasaan mutlak Tuhan
B.  Perbuatan baik dan buruk
C.  Kebebasan berkehendak manusia
D. Keterbatasan akal manusia
E.  Sifat-sifat Tuhan

394.  Menurut Mu’tazilah, Tuhan memberi janji dan ancaman bagi manusia sebagai  konsekuensi dari prinsip…..
A. Al-Tauhid                              
B. Al-‘Adl
C. Al-wa’du wal wa’id
D. Al-Manzilah bainal Manzilatain    
e. Amar ma’ruf-nahi munkar             

395. Di antara tokoh yang mempengaruhi pemikiran teologi al-Maturidi adalah…..
A. Ibnu Nadim dan Abu Huzail al-Allaf
B. Abu Hasan Al-Asy’ary dan Abu Hasan Al-Maturidi
C.  Abu Mansur al-Maturidi dan al-Bazdawi
D. Ibn Hazam al-Andalusi dan Abu Musa al-Asy’ari
E. Al-Bazdawi dan Abdullah Wahab

396. Ahlusunnah wal jama’ah biasanya merujuk kepada golongan…..
A.  Khawarij
B.  Jabbariyah
C.  Asy’ariyah
D. Murji’ah
E.  Mu’tazilah

397.  Terbunuhnya Khalifah Utsman dan Husain bin Ali  dikenal dengan peristiwa…..
A.  Amul Huzni
B.  Tahkim
C.  Mihnah
D.  Fitnatul Kubra
E.   Perang Jamal

398. Tokoh pendiri Murji’ah ekstrim adalah…..
A.  Urwah bin Hudair dan Mustraid bin Sa’ad
B.  Ghilan al-Dimasiqy dan Salim al-Afthas
C.  Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dan Abu Hanifah                              
D.  Al-Ja’ad bin Dirham dan Jahm bin Abi Shafwan
E.  Husain bin Muhammad dan Abu Hasan al-Maturidi

399. Problematika teologi di kalangan umat Islam baru muncul pada masa…..
A. Ali Ibn Abi Thalib
B. Rasulullah SAW                   
C. Abu Bakar
D. Umar Ibn Khottob
E. Utsman Ibn Affan              

400. Aliran Kalam yang memiliki kesamaan pandangan tentang “Tuhan bersifat adil karena Ia mengganjar perbuatan baik/buruk hasil ikhtiar manusia” , adalah…..
 A.  Jabariyah dan Qadariyah
 B. Syi’ah dan Murji’ah
 C. Asy’ariyah dan Maturidiyah
 D. Salafiyah dan Wahabiyah
 E. Qadariyah dan Mu’tazilah

401.  Arja’a pada kata Murji’ah mengandung arti…..
A. Melampiaskan
B. Memberi pengharapan                   
C. Memisahkan diri
D. Keluar
E. Sesat

402.  Murji’ah terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu…..
A. Barat dan Timur
B. Sesat dan selamat                             
C. Kanan dan kiri
D. Moderat dan ekstrim
E. Klasik dan modern

403. Yang dimaksud dengan al-Jahmiah pada aliran Murji’ah ekstrim adalah…..
 A. Kelompok sesat
 B. Kelompok selamat                           
 C. Pengikut Jahm Ibn Safwan
 D. Pengikut Abu Hasan al-Salihi
 E.  Kelompok berseberangan

404. Salah seorang pendiri golongan al-Ibadiah adalah….. 
 A. Abdullah bin Ibad
 B. Jahm bin Safwan                               
 C. Abu Hasan Al-Asy’ari
 D. Wasihil bin Atha’
 E.  Ubaidillah

405. Golongan Khawarij asli ayng terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan…..
A. Al-Jaridah
 B. Al-Najdat                              
 C. Al-Zariqah
 D. Al-Muhakkimah
 E.  Al-Ibadah

406. Aliran Kalam yang muncul di daerah Samarkand adalah
A.  Khawarij
B.  Maturidiyah
C.  Asy’ariyah
D. Murji’ah
E.  Mu’tazilah

407. Alasan kuat kelompok Khawarij dalam menolak arbitrase antara Ali dan Mu’awiyah adalah..
A.  Siapa yang tidak berhukum atas apa yang diturunkan Allah SWT maka mereka tergolong kafir
B.  Hukum Allah berlaku atas siapa saja yang hidup di dunia ini
C.  Hukum Allah hanya berlaku atas golongan tertentu
D. Siapa yang melaksanakan hokum yang dibuat oleh manusia maka mereka tergolong orang-orang kafir
E.  Laksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah tanpa pandang bulu

408. Pendapat tentang “al-Aimmatu min Quraisy” adalah pendapat …..
A.    Rasulullah SAW                                                                                
B.    Ali r.a
C.    Khawarij dan Mu’tazilah
D.   Mu’awiyah bin Abi Sufyan
E.   Syi’ah409.  Ulama Ilmu Kalam yang muncul lebih awal dari filsuf Islam adalah …..
A.    Ibnu Sina                                                                            
B.    Washil bin Atha’                                                  
C.    ‘Amr bin Ubaid                 
D.   Aristoteles
E.    Al-Kindi          

410. Ilmuwan yang terkenal dengan ejekannya bahwa tehologi Islam hanyalah sebagai kutipan yang tandus dari filsafat Yunani adalah …..
A.    H. Ritter                                                                              
B.    Haarbrucher                                         
C.    Goldziher
D.    E. Renan
E.    A-lkindi

411. Berikut ini adalah pernyataan kemarahan Imam Syafi’I terhadap theology Islam, yaitu …..
A. “Seorang mu’min tidak boleh tunduk kepada akal pikiran, karena akal pikiran tidak diperlukan untuk kebenaran-kebenaran agama”
B.    “Larilah dari ilmu kalam, seperti engkau lari dari singa”                   
C.    “Ulama kalam adalah orang-orang zindiq”
D.   “Theology dan filsafat Aristoteles kedua-duanya membawa seseorang menjadi atheist”
E.    “Keputusanku terhadap orang-orang Theology Islam ialah mereka harus didera dengan cemeti serta merta dan diarak keliling desa dan tempat ramai”

412.  Berikut ini adalah faktor-faktor perselisihan kaum muslimin pada masa lalu, keucali …..
A.    Fanatik kesukuan dan  ke-Araban           
B.    Penentuan arah kiblat                                  
C.    Perebutan khilafat
D.   Ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Qur’an
E.    Pembagian wilayah kekuasaan  

413. Empat aliran pokok yang dikelompokkan as-Syihristani menurut persoalan-persoalan kalam adalah….. :
A.   Mu’tazilah-Qadariyah-Syiah-Murji’ah
B.   Wahabiyah-Jabariyah-Khawarij-Syi’ah                    
C.    Asy’ariyah-Maturidiyah-Murji’ah-Mu’tazilah
D.   Qadariyah-Sifatiyah-Khawarij-Syi’ah
E.   Maturidiyah-Syi’ah-Jabariyah-Mu’tazilah

414.  Dua aliran kalam yang digolongkan oleh Abu Zahrah sebagai golongan politik adalah …..
A.    Khawarij dan Syi’ah                                       
B.    Jabariayah dan Qadariyah                           
C.    Wahabiyah dan Salafiyah
D.    Sunni dan Maturidiyah
E.    Murji’ah dan Mu’tazilah

415. Salah satu tokoh fiqh golongan Syi’ah adalah …..
A.    Zaid bin Ali Zainal Abidin                              
B.    Ja’far al-Siddiq                                                  
C.     Hanbali
D.    Maliki
E.     Syafi’i

416. Yang tidak menjadi perbedaan pendapat dalam lapangan  Theology Islam berikut ini, kecuali:
A.   Keesaan Tuhan
B.   Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Tuhan                
C.    Pelaku dosa besar
D.   Rukun-rukun Islam
E.   Hukum-hukum Islam yang jelas
417. Menurut Von Kremer, golongan Mu’tazilah timbul karena adanya orang-orang …..
A.  Yahudi                   
B.  Nasrani
C.  Masehi  
D.  Majusi   
E.   Zindiq    

418.  Persoalan yang timbul setelah terbunuhnya Utsman r.a. adalah …..
A.  Nepotisme dalam Islam
B.  Imamah dan kepemimpinan                        
C.  Fitnatul Kubro          
D. Perebutan warisan Utsman r.a.  
E.  Pelaku dosa besar             

419. Sebelum masa Abbasiyah, ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan kepercayaan disebut…..
A.   Tauhid
B.   Fiqhul Akbar
C.   Falsafah               
D.    Mantiq                
E.    Aqoid

420. Ketika berhadapan dengan kertas ujian pada UN nanti anda harus…..
                a. Percaya diri                                                    d. Puas diri
                b. Berserah diri                                                 e. Tidak punya pendirian
                c. Bunuh diri“Selamat Bekerja”

2 komentar: